Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Príhovor predsedu ÚNIE

Dávame do pozornosti príhovor predsedu ÚNIE regionálnych združení

vlastníkov neštátnych lesov Slovenska k zhromaždeným poľovníkom pred Národnou radou SR dňa 18.5.2023:

Lesu a lovu zdar! Najmä zdravšiemu, zelenšiemu lesu. Ktorý je domovom voľne žijúcej zveri

Prichádzam na toto zhromaždenia ako predstaviteľ súkromných vlastníkov pôdy, na ktorých rastú aj živé rastliny – stromy.

Prichádzam s prosbou pre politikov a celú spoločnosť o dodržiavanie ústavného práva na súkromné vlastníctvo pôdy, aby sa už prestalo rozhodovať o nás bez nás a rozhodovania sa viedli v duchu demokratických medzinárodných štandardov.

ZA ZDRAVÚ KRAJINU, ZA ŽIVÝ ATRAKTÍVNY VIDIEK
NIE chradnúcemu vidieku, NIE vymierajúcim prírodným rezerváciám

Predstupujem pred toto zhromaždenie ako predstaviteľ tých, ktorým od vekov patrí PRÁVO ÚŽITKU Z VLASTNENEJ PODY –  PRÁVA VÝKONU POĽOVNÍCTVA.

Ktorí ho často postupujú iným – vám, priatelia poľovníci, profíci v manažmente voľne žijúcej zveri, aby ste vykonávali službu pre nás, pre náš les –  udržiavali rovnováhu zdravého, čo najviac prirodzeného lesa a rozmanitosti voľne žijúcej zvery.

Pre zabezpečenie tejto rovnováhy MÁ POĽOVNÍCTVO ZMYSEL.

Tak ako má zmysle HOSPODÁRENIE V LESOCH, ktoré udržiava zdravé prostredie, vhodné pre život voľne žijúcej zveri.

ALE AJ PRE ĽUDÍ. Pre život ľudí, ktorí zmysluplne využívajú plody a úžitky lesov. Medzi ktoré patrí aj zverina odlovená v lesoch.

Ale pozor – hospodárenie v lesoch sa nerovná drancovaniu lesov, bezbrehému rúbania stromov, či DREVOŽRÚTSTVU – zištnému predaju jedného z produktov hospodárskej činnosti v lesoch, tak ako to prezentovali odíduvší vrcholní predstavitelia envirorezortu a ako to interpretuje časť politikov. Aj v tejto budove národnej rady Slovenskej republiky

Aj keď sami veľmi dobre vedia, že DREVO je pre svoju obnoviteľnosť – kľúčový zdroj, ktorý umožňuje dary prírody uvedomele využívať v prospech úžitkov človeka – lebo sa dá v súčasnosti speňažiť a z neho financovať hospodárenie v lesoch.  Lebo my nie sme nasatý na peňazovody štátu ( apropo – našich daní, ktoré vyrobíme v lese!) nám na politické pokyny ministra žiaden štátny podnik nedáva na našu činnosť DARY!

Zažívame však dobu, kedy tradičný spôsob hospodárenia na pôde sa vo verejnosti prezentuje ako niečo zlé, zastarané a do popredia sa tlačia názory, že to treba zmeniť od podlahy – REFORMY!

Zaklínadlo, ktoré sa nesie spoločnosťou. V mnohých oblastiach spoločnosti – školstvo, zdravotníctvo, súdníctvo… vrátane tak ľúbivej témy ako je ochrany prírody.

Treba objektívne priznať, že mnohé veci vyžadujú zmenu. Vrátane lesného hospodárstva, ktorého SÚČASŤOU JE AJ POĽOVNÍCTVO.

Ktoré nemá byť ani panským huncútstvom, ale ani ľudovým poľovníctvom.
V ktorej si hŕstka ľudí neuzurpuje právo na jedinú pravdu a na les a jeho vlastníka kašle.

Zmysel má poľovníctvo len vtedy, ak bude vykonávané ku prospechu zdravého lesa, ktorého plody a úžitky bude racionálne využívať človek – v prípade súkromného vlastníctva primárne jeho vlastník resp. s jeho dovolením správca, ktorému zverí majetok do užívania.

Reformy sú však bohužiaľ pre Slovensko CHAOTICKÉ, deformované, deformované politicky motivovanými procesmi.

Tak ako aj v prípade zákona o poľovníctve, ktorý nie je prijímaný ako celospoločenská zhoda, ale výsledok politických dohôd. Často poznačených prachobyčajným kalkulom – ty mi zahlasuješ za tento návrh a ja ti zahlasujem za tento.

Deformovaný tým, že vôbec nekorešponduje z inými „reformami“. Takto sa nemôže robiť reforma. Lebo je z nej deforma.

Priatelia, mnohí si neuvedomujú, že deforma poľovníctva už nastala.

Deformou ochrany prírody, deformou manažmentu chránených území, deformou národných parkov. Proti ktorej sme pred dvoma rokmi protestovali tak ako protestujete dnes Vy…

Nešťastie slovenskej vidieckej krajiny zvané NATURA2000, ktorá pokrýva viac ako 1,8 miliónov hektárov slovenskej pôdy. VYTVÁRAJÚCOU ZÓNY.

Kde sa v slovenskej ceste európskeho projektu NATURA2000 nadradzuje zviera a rastlina nad človeka. A kde ozbrojená zložka ochranárov eutanazuje „problémovú“ zver….

Napriek tomu, že európska smernica priamo nabáda, aby opatrenia prijaté podľa tejto smernice brali do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.

TEDA TRADIČNÝ SPOSOB ŽIVOTA.   AKÁ JE REALITA?

Mnohí nielen z vás si môžu klásť otázku. A čo tu tento robí? Však mu idú prijať zákon, ktorý porieši anomálie v poľovníctve, kde vykonávať poľovníctvo vlastníkovi je bránené súčasnými užívateľmi, ak majú zmluvu na 15 – 30 rokov? Však idú vyhovieť hlasu vlastníkov, aby si sami vykonávali právo poľovníctvo – na 1 metri, či hektári, či….?

Ľúbivo to znie je DIABOL JE SKRYTÝ V DETAILOCH. Prichádzam preto, aby som poukázal na toto nebezpečenstvo, ktoré hrozí krajine. Nebezpečenstvo CHAOSU.

Lebo v tomto legislatívnom procese sa považujeme za zásterku skutočnej motivácie zmeniť – opraviť poľovníctvo v duchu ústavných práv.  
Lebo legislatívne úpravy predkladajú zväčša tí – česť na jedinú výnimku – ktorí šmahom ruky brutálnym spôsobom zasahujú do vlastníckych práv

Novely zákona o ochrane prírody, prerokovávaný zákon o turistických trasách! Či pripravovaný zákon o krajine. Kde je hlas vlastníka pôdy až…… až na poslednom mieste! Sú toho jasným svedectvom.

Priatelia, nesystémovým – buldozérovým prístupom, kedy sa účelovo obmedzujú ČINNOSTI v lesoch VRAJ VO VEREJNOM ZÁUJME OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, bez zváženia tým vyvolaných dopadov dochádza okrem environmentálnych škôd aj k významným ekonomickým škodám vlastníkov poťažmo užívateľov lesov a miestnemu obyvateľstvu – samosprávam, ktoré sú kompenzované (ak vôbec sú) len symbolicky.

A toto sa týka aj výkonu práva poľovníctva – poľovníckeho hospodárenia!

Ktoré je ohrozené – cielenou deštrukciou, kde nie človek ale VLK bude regulovať početnosť voľne žijúcej zvery. Vrátane svíň pobehujúcich až po bratislavských úradoch….

A tieto zdivočené pohľady na využívanie krajiny – temer polovice Slovenska sa majú v krátkej dobe legitimizovať vládnymi rozhodnutiami.
POZOR – v legislatívnom procese je Návrh zonácie Národných parkov Slovenský kras. Poloniny a Veľká Fatra. KDE SA BUDE OBMEDZOVAŤ A ZAKAZOVAŤ AJ VÝKON PRÁVA POĽOVNÍCTVA.

Návrhy, ktoré môže schváliť aj táto úradnická vláda!!! Lebo máme zákony, ktoré NEOCHRANUJU USTAVNE PRAVO SÚKROMNEHO VLASTNÍKA

Preto považujeme za farizejstvo prístup časti súčasných mocných, najmä tých podporujúcich „reformu národných parkov“, ktorí tvrdia, že v zákone o poľovníctve sú vraj vlastníci najdôležitejší a ukazujú, však chceme zákona, na základe ktorého bude môcť poľovať na vlastnom.

No na druhej nám ZAKAZUJÚ BRAŤ AKEKOĽVEK UŽITKY LESA – a dokonca aj turisti bude mať väčšie slovo kadiaľ pôjde trasa po súkromnom pozemku!!! Bezohľadne aj na zver, jej pokoj a nerušenie vplyvom návštevnosti hordy ľudí…

Choďte to povedať do Polonin, do Veľkej Fatry. Že bude schválený zákon o poľovníctve, ktorý umožní vlastníkovi výkon práva poľovníctva. SUPER ! Ale návrh zonácie MU HO BERIE!!!!

LEBO PRE MANTRU BEZZÁHU NA TROCH ŠTVRTINACH UZEMIA zakazuje akýkoľvek úžitok. A bude ho brať aj súčasným užívateľom – vrátane poľovníkov! Na čoraz väčšom území

LEBO BEZZÁSAHOVÉ ZONÁCIE SA MOHUTNE PRIPRAVUJÚ aj v ďalších chránených územiach

LEBO POZOR – PO ZONÁCII NÁRODNÝCH PARKOV sa UŽ PRIPRAVUJE ZONÁCIA CHRÁNENÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ – Horná Orava, Strážovské vrchy….

Ukončím svoj príhovor citáciou z návrhu novely zákona o ochrane prírody, ktorú pripravuje včera vymenovaná štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia  ktorou sa

„umožní, aby hospodárenie v lesných biotopoch bolo vykonávané výlučne takým spôsobom, ktorý pomôže zachovať a podporovať ich prirodzené ekologické funkcie, a nedochádzalo vo vlastnom území národných parkov k devastačným zásahom a procesom.“

A nastoľujem nástojčivú otázku aj pre vás, či sa pod umožňovaním výlučného spôsobu hospodárenia skutočne pomôže zachovať a podporovať prirodzené ekologické funkcie lesných biotopov, ALEBO SA UVEDENÝM POSTUPOM IBA PRESTANE PRIHLIADAŤ NA ZÁUJMY VLASTNÍKOV A OBHOSPODAROVATEĽOV LESA NA OCHRANE ICH MAJETKU A PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA,

A PRÁVO NA OCHRANU PRÍRODY SA ZVERÍ „VÝLUČNE“ ZÁUJMOM ORGANIZÁCIÍ OCHRANY PRÍRODY SPOČÍVAJÚCOM V PODPOROVANÍ NAPR. MÄKKÝCH FORIEM TURIZMU vrátane eutanazovania zvierat POD DOHĽADOM OZBROJENÝCH ZLOŽIEK RANGEROV PODRIADENÝCH EKOMINISTROVI.

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE