Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

O Združení


 

História

Po roku 1990 sa aj v Banskobystrickom kraji začali o svoje lesy zaujímať aj  neštátni vlastníci lesov. Išlo predovšetkým o lesy podielových spoluvlastníkov (Urbariáty a pod.), ale tiež obecné lesy a súkromné (rodinné) lesy. Vlastníci neštátnych lesov sa pri reprivatizácii lesov stretávali s množstvom administratívnych, právnych a iných problémov. Preto vznikali aj myšlienky združiť sily a pomáhať členom hlavne pomocou vzdelávania.

Jedno z prvých združení neštátnych lesov vzniklo na valnom zhromaždení spoločenstiev a súkromných vlastníkov 30. novembra 1991 vo Zvolene pod názvom Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov zvolensko – hontianskeho regiónu. Valné zhromaždenie konané 20. novembra 1993 schválilo zmenu názvu na Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov pohronsko – novohradského regiónu, no a valné zhromaždenie konané 27. apríla 2002 sa uznieslo na súčasnom názve: Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja. Obecné a mestské lesy si založili samostatné združenie.

Ciele a úlohy Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja sú určené v jeho Stanovách zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR 11.6.2002 pod číslom: VVS/1-900/90-9425-1. Ide najmä o poradensko – konzultačnú, právnu, odbornú a servisnú pomoc svojim členom. V stanovách Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja sú, okrem iného, uvedené aj práva a povinnosti členov.

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja zabezpečuje odborné semináre a literatúru z aktuálnej problematiky v oblasti lesníctva, poľovníctva, životného prostredia týkajúcej sa najmä právnych predpisov v uvedených oblastiach a v pozemkovej držbe.

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja je členom:

 

 


Kancelária Združenia

Študentská 2095/20, 960 01  Zvolen

Ing. Dušan Hajšel
kancelár

e-mail: zvssl.zv@gmail.com
p. linka: 045/547 91 76
m. telefón: +421/903 550 656


Stanovy Združenia

Aktuálne stanovy Združenia, ktoré boli prijaté 17.10.2022, si môžete pozrieť, stiahnuť alebo dať vytlačiť:  Stanovy_ZVSaSLBBk