Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Poučme sa a riešme !

V boji proti kôrovcovi treba rešpektovať názory lesníckych odborníkov,

a to nielen našich, ale poučme sa aj od susedov. Prinášame Vám stanovisko medzinárodne uznávaného českého odborníka prof. Simanova , klikni sem: Simanov_kôrovec_stanovisko  a tiež list analytika Igora Michalíka:

Vážený pán gen.riaditeľ Ing. K i c k o,
Problematika vzniku a dôsledkov nespracovania rozsiahlych
vetrových a kôrovcových kalamít je mimoriadne aktuálna aj v Českej
republike. Dokumentuje to  stanovisko experta v oblasti lesníctva ČR
Prof.Ing. Simanova na televíznu debatu  ministra životného prostredia
p. Mgr. Richarda Brabce a podpredsedu vlády ČR o interpretácii dôsledkov
nespracovania kalamity v lesoch Českej republiky, ktoré som
obdržal v elektronickej forme (v prílohe).
V nadväznosti na moje stanovisko k „Informácii o stave lesov a
lesnéhohospodárstva SR a návrh opatrení na riešenie hlavných
aktuálnych problémov LH“, ktorá bola predložená v októbri 2018 na
rokovanie vlády SR i s ohľadom na skutočnosť, že pre lesnícku odbornú
verejnosť a ústredný orgán štátnej správy (MPRV SR)  nebola do
súčasného obdobia vypracovaná komplexná analýza vzniknutej situácie,
považujem za naliehavú úlohu v súčasnosti :
–  vypracovať komplexnú „Dopadovú štúdiu vzniknutých
národohospodárskych škôd, spôsobených nespracovaním vetrových a
kôrovcových kalamít v ochranných pásmach a rezerváciách na Slovensku“
Dopadová štúdia by jednoznačne podporila výsledky stáročnej
lesníckej vedy a výskumu a štátnej lesníckej politiky v oblasti
hospodárskej úpravy lesov a na druhej strane by zabránila
dezinformáciám, interpretovaných varejnosti v masmédiách „združeniami
ochrancov prírody“, „mimovládnymi organizáciami“ a v konečnom dôsledku
i orgánmi štátnej správy ochrany prírody a MŽP SR.Komplexnú dopadovú
štúdiu by mal jednoznačne vypracovať  Lesnický výskumný ústav (NLC) v
priamej spolupráci s LF TU Zvolen a SAV.
Z uvedených dôvodov považujem za dôležité Vás informovať aj
prostredníctvom uvedeného stanoviska  experta p.prof. Simonova
(uznávaného ako experta aj v medzinárodnom kontexte) o možnosti
využitia jeho záverov v stanoviskách  pri argumentácii a zdôvodňovaní
rezortom predkladaných materiálov (zákonov, nariadení, smernícna atď.)
na rokovanie vlády SR, ale aj pri výjazdových rokovaniach vlády do
postihnutých oblastí, medzirezortných rokovaniach na úrovni
generálnych riaditeľov sekcií, štátnych tajomníkov a na úrovni
ministrov.
Uvedené závery stanoviska p.Prof. Simonova o lesníctve v ČR
sú obzvlášť aktuálne v súčasných podmienkach v akých sa nachádza
lesníctvo a lesné hospodárstvo na Slovensku. Preto považujem za
potrebné o nich informovať aj p.ministerku Ing. Matečnú, aby ich
využila pri prerokovaní konkrétnych rezortných materiálov, súvisiacich
s následkami vzniku rozsiahlych lesných kalamít a ich spracovaním a
opatreniami na ochranou lesov na rokovaní  vlády SR. Uvádzam to z
profesionálnych dôvodov, že mám osobné skúsenosti z pôsobenia 6
rezortných  ministrov pri príprave dokumentov a ich  prejednávaní  vo
vláde. Pre ilustráciu uvádzam, že pokiaľ sa minister dôkladne
neoboznámi s predkladaným materiálom a argumentami a materiál vecne
neobháji na rokovaní vlády, nemá predpoklad na jeho schválenie a tým
víjde na zmar práca štábu špecialistov v rezorte a pracovníkov na
ministerstve.
Stanovisko p. Prof. Simanova možno podľa mojho názoru
zároveň veľmi dobre využiť v masmediálnej politike rezortu MPRV SR
pre profesionálnu argumentáciu súčasnej situácie v lesníctve so
zámerom koncepčného a politického  riešenia prolémov lesného
hospodástva na Slovensku o ktorom som písal v publikovaných článkoch.

Prajem Vám hodne zdaru a zostávam s pozdravom   L e s u     z d a r !
Igor Michalík, analytik