Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

ÚRZVNLS: Elektronická schránka

Prinášame Vám ďalšie informácie o druhej vlne aktivácie elektronických schránok, ktorá sa týka aj pozemkových spoločenstiev. Správu sprostredkúvame od Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

 

POZOR – okresné úrady – ako pozemkový a lesný odbor tak odbor starostlivosti životného prostredia budú už komunikovať elektronicky! POZOR – na lehoty a fikciu doručenia!

Od 1. júna sa spustí druhá vlna aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby

image.png

Tlačová správa

 

Bratislava, 28. mája 2020 – Po aktivácií štátnych e-schránok pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri (ORSR), prichádza druhá vlna ich aktivácie, týkajúca sa tentoraz právnických osôb, zapísaných v iných registroch ako ORSR. Povinnosť, mať štátnu e-schránku sa tak od 1. júna 2020 dotkne nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán. Celkovo pôjde o viac ako 78 880 právnických osôb, zapísaných v inom ako obchodnom registri.

„Samotná aktivácia elektronických schránok bude prebiehať postupne, v niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. Zároveň je dôležité spustiť samotný eGovernment a opätovne neodkladať aktiváciu elektronických schránok. Štatutári jednotlivých organizácií nájdu podrobné informácie na stránke slovensko.sk, ktorú by mali pravidelne sledovať“, hovorí Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS ÚPVII.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni.

Od 1. júna budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom.

V prípade, že tieto organizácie ešte štátnu e-schránku nepoužívajú a nemajú ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené dňom 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia.

Dôležité je aj to, aby si štatutári skontrolovali údaje, ktoré štátu už raz odovzdali pri zápise ich združenia do príslušného registra. Ak údaje o ich organizácii nie sú kompletné alebo aktuálne, je možné, že štatutár sa do e-schránky nedostane, alebo Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ako správca e-schránok, nebude vedieť danú schránku správne zriadiť,“ hovorí Kucer.

Zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie správne, je možné v prípade, ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali túto povinnosť do 30.6.2019, no mnohí tak neurobili.

„Opätovne prosíme štatutárov, aby si skontrolovali, či má štát o nich správne údaje, a ak nie, aby požiadali o ich opravu daný zdrojový register. Mnohí si svoje združenia zakladali pred rokmi a štruktúra zbieraných údajov bola iná. Aktuálne NASES eviduje viac ako 43 270 schránok, ktoré nemajú kompletné informácie o štatutároch, a teda sa do nich štatutári nedostanú,“ apeluje Peter Kucer.

V ďalšom kroku, štát postupne aktivuje na doručovanie aj elektronické schránky organizácií uvedených v registri poľovníckych organizácií, registri škôl regionálneho školstva, registri pozemkových spoločenstiev, registri záujmových združení fyzických osôb bez právnej spôsobilosti, registri miestnych jednotiek bez právnej spôsobilosti a registri verejných výskumných inštitúcií, ako aj elektronické schránky spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

„Dôvodom tohto posunu je potreba priebežného čistenia, dopĺňania a aktualizácie údajov o týchto organizáciách, aby im bolo možné schránku zriadiť a správne aktivovať,“ vysvetľuje Kucer.

Týmto subjektom (s výnimkou organizácií, ktoré si 31.5.2020 dobrovoľne aktivovali elektronickú schránku)  tak štát aj po 1. júni 2020, až do dňa aktivácie ich e-schránok bude doručovať úradné rozhodnutia listinne. Presné informácie štatutári nájdu na slovensko.sk.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť. V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah tohto oprávnenia. Je však dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval. Majiteľ elektronickej schránky môže zaslať žiadosť o udelenie oprávnenia prostredníctvom autorizovaného elektronického dokumentu, ktorý doručí správcovi modulu elektronických schránok (Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby) buď prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky, alebo dokumentom v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky.

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES, na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/.
Pracovníci sú k dispozícii v pracovných dňoch, od 8:00 do 18:00 hodiny, v stredu až do 21:00 hodiny.

Štát začal postupne zriaďovať a aktivovať na doručovanie elektronické schránky jednotlivým subjektom. V roku 2014 aktivoval na doručovanie elektronické schránky orgánom verejnej moci, v roku 2017 právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a od 1. júna tohto roka tak urobí aj pre právnické osoby mimo obchodného registra.