Vzdelávacia a informačná činnosť

 

Informácie ponúkané a spracované predstaviteľmi  združenia:

Vážení členovia,

v zmysle uznesení Predstavenstva Vám nižšie v texte tejto zóny prikladáme dokumentáciu, ktorej obsahom sú odborné články, rozhovory, usmernenia, vysvetlenia, normy, príklady riešení a prípadne iné dokumenty týkajúce sa činnosti pozemkových spoločenstiev. Priložené sú zároveň aj dokumenty, ktoré boli vypracované tak, aby mohli slúžiť ako vzory.

Prosíme Vás, aby ste zohľadňovali skutočnosť, že v prípadoch, v ktorých bola nižšie prikladaná dokumentácia vypracovaná zo strany vedenia alebo zainteresovaných členov Združenia, tak bola často vypracovaná len v rámci vlastných schopností a možností a s nádejou Vám pomôcť, a teda nemusí byť schopná kvalitatívne nahradiť prácu profesionálnych poskytovateľov právnych služieb alebo služieb v nižšie rozoberaných odborných oblastiach. S týmto ohľadom Vás prosíme aj o zachovanie dôvernosti pri používaní informácií a dokumentov, ktoré boli vypracované zo strany Združenia, pretože boli vypracované výhradné pre Vás, členov Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja. Ďakujeme aj tým z Vás, ktorí svojimi podnetmi alebo inými vstupmi prispeli k ich vypracovaniu a teda v konečnom dôsledku aj k tomu, aby Vám uvádzané veci mohli byť poskytnuté v čo najlepšej kvalite.

Dúfame, že Vám tieto informácie a dokumenty dokážu aspoň v nejakom smere pomôcť pri Vašej práci a plnení Vašich povinností  a v prípade dodatočných otázok alebo potrieb v rámci nášho Združenia sa na nás neváhajte obrátiť.

S pozdravom

20.07.2018

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK


SEKCIA Pozemkové spoločenstvá

 

Formy zasadania valného zhromaždenia a možnosti zasadania v mimoriadnych (obmedzujúcich) situáciách

Aktualizované: 25.05.2020

Odpovede na otázky týkajúce sa rozhodovania valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva v čase mimoriadnej situácie i mimo nej: Odpovede na otázky (2020.05.25).

 

Slovenský pozemkový fond

Vyplácanie podielov na zisku a majetku a nájomného

Aktualizované: 06.03.2019
  • Informatívny náhľad do problematiky z perspektívy zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p.: dokument na stiahnutie.
  • Ekonomické vzťahy s SPF v rámci zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p.: dokument na stiahnutie (vyjadrenie MPaRV SR).

Príklad znenia zmluvy o pozemkovom spoločenstve po novelizáciách z roku 2018 (stiahnuť)

Aktualizované: 15.10.2018
  • Priložený príklad znenia zmluvy o pozemkovom spoločenstve je uvedený v jej konsolidovanom znení, teda v znení, ktoré je výsledkom zlúčenia znenia originálnej zmluvy s dodatkami.
  • Priložený príklad znenia zmluvy obsahuje výlučne náležitosti požadované § 5 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ostatné špecifikácie pravidiel fungovania Vášho pozemkového spoločenstva si môžete doplniť podľa vlastnej potreby. Tieto pravidlá ale nemôžu byť v rozpore s ustanoveniami zákona č. 97/2013 a ostatných zákonov alebo s ostatnými pravidlami, ktoré ste si vo Vašej zmluve ustanovili, ak ich nové pravidlá nerušia.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.


SEKCIA Lesníctvo

Aktualizované: 20.07.2018

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

Systém náležitej starostlivosti (DDS) – vypracované na podklade nasledovného materiálu: Systém náležitej starostlivosti (DDS) domáci hospodársky subjekt (Dostupné na internete: <http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/lesnicko-drevarska-inspekcia/Stranky/systemy-nalezitej-starostlivosti.aspx>)

Ďalšie informácie môžete nájsť tu:


SEKCIA Ochrana osobných údajov

Aktualizované: 04.07.2018

Informácie pre členov (PS) na úseku ochrany osobných údajov

Pr. 1a. Zázn. o sprac. činn pre PS – príklad (rozšírená verzia)

Pr. 1b. Zázn. o sprac. činn pre PS – príklad (zjednodušená verzia)

Pr. 2. Príklad znenia písomnosti na zavedenie tech. a bezp. opatrení

Pr. 3. Príklad znenia zmluvy o poverení na spracúvanie osobných údajov – príklad

Pr. 4. Príklad znenia súhlasu a prehlásenia dotknutej osoby

Pr. 5 Príklad znenia zmluvy o mlčanlivosti

 


SEKCIA Dotácie pre pozemkové spoločenstvá, vlastníkov a iných obhospodarovateľov lesa


Štátna pomoc
Aktualizované: 02.02.2019


 


SEKCIA Zmiešané témy

Poradenský materiál pre členov. 2020-08-04

Poradenstvo a vzdelávanie v NLC-ÚLPV Zvolen

Podpora lesného hospodárstva z EÚ po r.2020

Oddlzenie – predkupne pravo

Odborná príprava poradcov pre PRV SR 2014 – 2020