Zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK

V zmysle ods. 1 čl. VI Stanov ZVSaSLBBK zvolávam na 13:30 hodinu dňa 30.03.2023 zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK, s miestom uskutočnenia: zasadacia miestnosť mestského úradu mesta Zvolen, a s nasledovným návrhom programu:

  1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  2. Správa o činnosti Združenia za rok 2022 a úlohy Združenia na rok 2023
  3. Správa Dozornej rady o finančnom hospodárení Združenia v roku 2022
  4. Návrh finančného rozpočtu Združenia na rok 2023
  5. Návrh Plánu vzdelávacej, poradenskej a informačnej činnosti na rok 2023
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie, záver

Pozvánky s podrobnejšími informáciami o zasadnutí boli členom ZVSaSLBBK zaslané poštou zo strany kancelárie ZVSaSLBBK.

V prípade akejkoľvek potreby vo veci neváhajte kontaktovať našu kanceláriu alebo vedenie Združenia.

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK