Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

VZ počas pandémie

Vážené Pozemkové spoločenstvá, denne nás voláte a žiadate od nás

stanovisko aké sú možnosti usporiadania Valného zhromaždenia. Komunikovali sme  s ÚVZ ( Hlavným hygienikom SR ), našim rezortným ministerstvom, ale aj  s Úradom vlády SR.
Je to zložité  a v mnohých prípadoch aj ťažko pochopiteľné.
Tu je naše nezáväzné stanovisko, ako pomôcka pre Vaše zorientovanie sa :

Realizovať verejné podujatia je v zásade zakázané, to je pravda, lenže z tohto zákazu platia výnimky, ak sú dodržané určité podmienky. A tu je veľa problémov na diskusiu.

Všetko je ustanovené v novej vyhláške ÚVZ SR č. 131/2021 z predminulého piatka, ktorá je zverejnená v Úradnom vestníku vlády. Je na tomto linku ( komplet všetky nariadenia ):

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Na strane 233 je to podstatné uvedené v § 4.

Ak to zhrnieme na podmienky VZ v poz. spoločenstvách, tak to znamená, že zhromaždenia je možné realizovať podľa § 4 ods. 2.

– písm. a), t. j. ak ide o jednorazové stretnutie ľudí a za dodržania tam predpísaných opatrení,
t.j. negatívne testy a oznámenie vopred 48 RÚVZ,

alebo

– písm. e), t. j. voľby; nešpecifikuje sa, o aké voľby má ísť, takže môže ísť aj o voľby orgánov
pozemkového spoločenstva.

Musia sa pritom pre písmeno a) dodržať opatrenia v § 4 ods. 3, resp. pre písmeno e) opatrenia podľa § 4 ods. 5.

V praxi samozrejme bude náročné zabezpečiť fyzické stretnutie so všetkými opatreniami a pritom dosiahnuť uznášaniaschopnosť. Podľa našich názorov takmer nemožné. Ale ????

Preto odporúčame radšej realizovať korešpondenčné hlasovania. Tu osobne podľa vzoru niektorých spoločenstiev odporúčame kombinovať korešpondenčnú komunikáciu s členmi,
ktorí sú ďaleko, a osobné návštevy u členov, ktorí sú dostupní v obciach a susedných obciach. Tak treba aj vyčleniť trvanie takého zasadnutia/hlasovania, aby bolo logistický možné „obehať“ členov, oboznámiť ich s programom, dať im podpísať prezenčku, vyplniť hlasovací lístok. A taktiež aby bolo dosť času pre tých ostatných doručiť návratovú obálku s vyplneným hlasovacím lístkom na adresu spoločenstva. Mechaniku a metodiku realizácie tohto typu hlasovania má určiť výbor, ak to nie je určené v zmluve ani v stanovách.

Ak by ale predsa len niektorý urbár dával prednosť fyzickému stretnutiu a dokázal by zaistiť dodržanie hygienických a ostatných opatrení podľa vyhlášky, tak by sme odporučili s cieľom efektívneho rozhodovania VZ v pozvánke uviesť alternatívne zvolanie riadnej a mimoriadnej schôdze asi takto:

„Bod 1. Zvoláva sa riadne zasadnutie VZ na dátum A a na miesto A s týmto programom (…).

Bod 2. Ak by zasadnutie podľa bodu 1. nebolo uznášaniaschopné, do 30 minút sa uskutoční
na tom istom mieste mimoriadne zasadnutie VZ s týmto programom (………….).“.

Takto dokáže VZ rozhodnúť napríklad o rozdelení zisku, o schválení účtovnej závierky alebo o voľbe výboru, dozornej rady na mimoriadnej schôdzi na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov len prítomných členov spoločenstva.

To hovorí a umožňuje zákon. Realita a život je oveľa zložitejší. Tu treba brať ešte do úvahy “ SEMAFÓR “ Čierne okresy, bordové okresy, červené okresy, zákaz cestovania ………
Taktiež  PCR a antigénové testy – ich aktuálnosť a samotné cestovanie medzi okresmi. Problém na problém. V neposlednom rade veľkosť miestností v obciach, kde by sa VZ konalo.Veľkosť plochy v prepočte na jedného občana ( člena). Tiež chceme upozorniť na oznamovaciu povinnosť RÚVZ a tým môžete očakávať kontrolu v danú dobu.

Pripomíname, že ročnú účtovnú závierku môže schváliť aj výbor v zmysle zákona
z roku 2020 , tak ako to bolo vlani. V tom sa nič nezmenilo.  Výbor nemá oprávnenie schváliť rozdelenie zisku a vyplatenie dividend. Problém vzniká ešte u tých PS, kde sa končí volebné obdobie.

Veríme, že nájdete formu, ako sa s touto zložitou situáciou vysporiadať.

Želáme Vám hlavne veľa zdravia a pohody. A keďže sme v predveľkonočnom týždni, prajeme Vám a všetkým rodinám  pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov, naplnených zdravím,
láskou, pohodou a k tomu aj Božie požehnanie. Užite si ich v zdraví podľa vašich predstáv.

S úctou

Mgr. Martin Kvak, predseda a Ing. Dušan Hajšel, kancelár