Výzva PPA č. 45/PRV/2020

pridané dňa:

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory
/ PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.4 výzvu č.
45/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

1.              projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev
(obnova lesných porastov) zničených alebo výrazne destabilizovaných
lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť
zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený bode 2.2.1 tejto výzvy;

2.              projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na
danom území stanovištne nevhodnou drevinou, založenou na stanovišti
pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami, vrátane výskytu škodcov rastlín, ktorí
môžu spôsobiť zamorenie v lesoch, ktorých zoznam je uvedený bode 2.2.1
tejto výzvy) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt

Minimálna výška oprávnených výdavkov:               10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:            400 000,00 EUR

1.              V rámci výzvy sú oprávnené výhradne nasledovné činnosti:

a)             príprava plôch na zalesnenie: spočíva v odstraňovaní,
uhadzovaní, príp. pálení haluziny, v odstraňovaní buriny, výseku krov
a nežiaducich drevín. Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej
položky je: odstraňovanie a uhadzovanie haluziny

b)             zalesňovanie: zahŕňa aj nákup reprodukčného materiálu
lesných drevín, použitie hydrogélov, hnojív prispievajúcich k lepšiemu
ujatiu sadeníc. Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej
položky je výkon zalesnenia lesnými drevinami (obstaranými/vlastnými)
v súlade s PSoL[1].

c)              oplocovanie kultúr: zahŕňa aj materiálové náklady.
Povinnou činnosťou pre uznanie tejto nákladovej položky je osadenie
oplotenia, ktorého výška je minimálne 2 metre[2].

________________________________

a)             príprava plôch na zalesnenie
620 EUR/ha

b)             zalesňovanie
1 440 EUR/ha

c)              oplocovanie kultúr
2 000 EUR/km

1.              Výdavky v súlade s vyššie uvedenými odsekmi, pri
ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr 18. 4. 2016 a ktoré
boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.

2.              Príprava plôch na zalesnenie a oplocovanie kultúr sa
musia vzťahovať na plochu, na ktorej sa bude vykonávať zalesňovanie (v
rovnakej ŽoNFP predloženej v rámci tejto výzvy).

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola

29. 5. 2020

30. 6. 2020

Posledný pracovný deň každého nasledujúceho  mesiaca