Verejná konzultácia

pridané dňa:

Výzva – zapojenie sa do verejnej konzultácie k základným parametrom

pripravovanej výzvy na podopatrenie 16.3 PRV SR 2014 – 2020.

Prosím Vás o distribúciu informácie členom NSRV SR v jednotlivých krajoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 16.3 – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je výsledkom spolupráce ministerstva aj s neštátnymi partnermi. MPRV SR chce týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach pripravovanej výzvy a zároveň dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojich odôvodnených stanovísk k základným parametrom pripravovanej výzvy.

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na kosikova@arvi.sk, v termíne do piatka 4. júna 2021, do 12:00 hod.

Dokument so základnými parametrami výzvy nájdete tu: základné parametre výzvy 16.3 (002)-2

Ďakujem.

S pozdravom

Ing. Anna Košíková, PhD.

Agentúra pre rozvoj vidieka

Akademická 4

949 01 Nitra

kosikova@arvi.sk

+421 908 931 207