Protesty neštátnych lesov

pridané dňa:

Vlastníci neštátnych lesov ostro protestujú proti postupu štátnych orgánov

v oblasti obmedzovania vlastníckych práv
Link na článok SITA - https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/vlastnici-nestatnych-lesov-ostro-protestuju-proti-postupu-statnych-organov-v-oblasti-obmedzovania-vlastnickych-prav/
Článok na LESMEDIUM
http://www.lesmedium.sk/aktualne/potvrdene-stat-slubuje-na-co-nema-vlastnici-lesov-ostro-protestuju-proti-postupu-statnych-organov


ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, združujúca majiteľov 500 000 hektárov lesov v 11 regiónoch, ostro protestuje proti postupu štátnych orgánov v oblasti obmedzovania vlastníckych práv a následnom spôsobe úhrady oprávnených nárokov majetkovej ujmy. Informáciu nám dnes poskytol predseda ÚNIE Ing. Milan Ovseník

„Posledné obdobie všade počúvame, že súkromní vlastníci predsa majú právo na kompenzácie. Od marca 2020 sa však začali množiť informácie desiatok urbárov, že napriek uznaniu nároku na majetkovú ujmu štátom, ktorý je splatný po 60 dňoch od vydania rozhodnutia, citujeme odpoveď na urgencie urbárov z Ministerstva vnútra SR: Kapitola MV SR dlhodobo disponuje značne poddimenzovaným rozpočtom a nedostatočnými zdrojmi na vyplatenie finančných náhrad podľa zákona 543/2002 o ochrane prírody. Rozpísané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 2,8 mil. eur sú každoročne nepostačujúce a požiadavky na náhrady sú mnohonásobne vyššie. Limit výdavkov na náhrady bol v roku 2020 už vyčerpaný, a to najmä na priznané náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia na lesných pozemkoch za predchádzajúce roky. V aktuálnej situácii nevie Ministerstvo vnútra SR pokryť zvýšené výdavky z vlastných zdrojov, preto intenzívne rokuje s MF SR o navýšení limitu výdavkov na náhrady. Koniec citátu.

ÚNIA považuje tento stav za neprijateľný, protiprávny, porušujúci základne ústavné práva občanov Slovenskej republiky – za obmedzenie vo verejnom záujme majú mať primeranú náhradu. Ale vyplatenú aj riadne a včas. A nie čakať, kedy aký úrad rozhodne, že uvoľní štátne peniaze netušiac, či budú uspokojené nároky všetkých alebo len niektorých. Odmietame takéto konanie, kde si štát objednáva ekosystémové služby na „bianko šek“. Zvlášť v dobe, kedy Ministerstvo životného prostredia SR usmerňuje prostredníctvom generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody odbory starostlivosti o životné prostredie okresné úrady na zákazy a obmedzenia v lesohospodárskej činnosti, ktoré budú mať výrazný dopad na štátny rozpočet, keďže oprávnenou osobou na uplatnenie si majetkovej ujmy sa novelou zákona o ochrane prírody a krajiny stali aj štátne organizácie,“ hovorí Ing. Ovseník.

V stanovisku ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska je uvedené, že pri vydávaní rozhodnutí sa javí, že orgány obchádzajú zákonné ustanovenia týkajúce sa Finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. vykonáva orgán verejnej správy, ktorým je subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) keďže Základná finančná kontrola je kontrola, ktorá sa vykonáva „dovnútra“ orgánu verejnej správy, t. j. týka sa kontroly vykonávania jednotlivých činností v rámci orgánu verejnej správy súvisiacich s príjmom, s použitím alebo poskytnutím verejných financií, s právnymi úkonmi alebo s inými úkonmi majetkovej povahy.

Predstavuje inštitút, ktorý má zabezpečiť predchádzaniu vzniku nedostatkov, podvodov, nezrovnalostí a korupcii pri hospodárení orgánu verejnej správy s verejnými financiami, teda najmä to, aby orgán verejnej správy nevstupoval do takých záväzkov, na ktorých plnenie nemá alebo nebude mať dostatok finančných prostriedkov. A práve vydávanie rozhodnutí zakazujúcich či obmedzujúcich lesohospodárske činnosti bez vyčísľovania dopadu na štátny rozpočet sa javí ako vstupovanie orgánov verejnej správy do takých záväzkov, na ktorých plnenie nemá alebo nebude mať dostatok finančných prostriedkov.

„So znepokojením sa teda pozeráme do budúcnosti. Zmena zákona o ochrane prírody a krajiny a konanie LESOV SR, ktoré sa nebudú odvolávať proti rozhodnutiam, zakazujúcim či obmedzujúcim lesohospodárske činnosti v hlucháních oblastiach, či pripravovaných územia pralesov a územiach UNESCO, si bude vyžadovať nárast verejných zdrojov o ďalšie milióny eur, ktoré si štátne organizácie budú môcť uplatňovať cez majetkovú ujmu. A pritom v súčasnosti nie je štát schopný vyplatiť malým subjektom – urbárom, mestským či obecným lesom ani jeden milión eur. Registrujeme, že došlo k zmene zákona o štátnom rozpočte, ktorou sa môže navýšiť príslušná kapitola. Ale ruku na srdce všetci, čo rozprávajú o potrebe zachovania lesov pre budúce generácie. Ideme im zanechať zadlžené lesy s obrovským dlhom, ktorý budú splácať za nás. A to je pre nás neprijateľné,“ dodáva Ing. Ovseník.

 

Preto sme aj dnes poslali podnet – otázky na Európsku komisiu – DG Enviro, ktorý bol  registrovaný v kontaktnom centre Europe Direct v nasledujúcom texte:

   Váš registrovaný dotaz pre kontaktné centrum Europe Direct je nasledovný:

Dňa 23.5.2018 v Banskej Bystrici na workshope „Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku?“ sme odovzdali  Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., zástupcovi Európskej komisie na Slovensku. – Protestnú nótu  vlastníkov neštátnych lesov Slovenska  k aplikácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva a smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín na Slovensku.Prečo sme nedostali odpoveď?
V roku 2019 sme upozorňovali na ÚČELOVOSŤ novely zákona o ochrane prírody. Bola zdôvodňovaná hrozbou INFRIDŽMENTU EK pre nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa. Upozorňovali sme na podozrenie, že dáta reportované zo Slovenska majú jediný cieľ - zakryť neúčelné čerpanie eurofondov na ochranu prírody
Novela zákona o ochrane prírody a krajiny  vyvolala „byrokratická šikana“ na Slovensku, ku ktorej prispela na Slovensku aj Európska komisia svojim tlakom. Má EK skutočne pravdivé informácie o stave lesov na Slovensku? 
V protestnej nóte sme písali Po 14 rokoch od vstupu SR do EÚ sme znepokojení znehodnocovaním súkromného majetku nekvalifikovanými rozhodovaniami štátnym orgánov, ktoré sa obraňujú údajnou aplikáciou  smerníc NATURA 2000
Dôkazom je údajná záchrana druhu -   tetrov hlucháň  -Štátna ochrana prírody SR v rokoch 2010 - 2015 realizovala projekt „Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak“ financovaného EFRD z OP Životné prostredie v hodnote 580 tisíc. 
 1.	Kde boli kontrolne mechanizmy Európskej komisie, keď sa spracovával program záchrany? 
2.	Ako je možné, že schválila projekt, ktorý nebol v plnom rozsahu realizovaný, čo má za následok nerealizovanie programu záchrany?   
3.	Ako je možné, že došlo k duplicite a jeden výstup bol financovaný z dvoch verejných zdrojov?
4.	Dokedy bude EK podporovať plytvanie zo zdrojmi na NATURU2000, ktoré nejdú do prírody, ale sanajú štátne rozpočtové zdroje, ktoré má Slovensko vydávať na bežné fungovanie ŠOP?  
Ak EK vyvíja tlak na Slovenskú republiku na plnenie záväzkov v oblasti ochrany prírody, žiada aj adekvátne uistenie, že nie sú porušované vlastnícke práva súkromných vlastníkov pôdy? Aké má v súčasnosti informácie? Vie, že štát dlží súkromným vlastníkom kompezácie za miliony Eur?
Oboznámila sa EK dôkladne z projektami financovanými z EFRD realizovanými najmä v 2012-2015 ( monitoringy, programy záchrany a starostlivosti) čerpanými na územia NATURA2000? a poučila sa pri použití peňazí v súčasnom PO 2014-2020, pretože procesy nevhodného použitia európskych peňazí , ako sa javí pokračujú? Dôkazom je projekt „ realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku za 8 miliónov Eur, ktorého výstupom budú autá, klietky v ZOO a hradenie povinných škôd, ktoré ušetria peniaze v štátnom rozpočte – ale prírode nepomôžu!
ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska - Združuje 11 regionov Slovenska - vlastníkov 500 tisíc hektárov lesov Slovenska www.privlesy.sk 
FB: https://www.facebook.com/privlesy.sk