Programové vyhlásenie vlády

pridané dňa:

Dávame vám k dispozícii programové vyhlásenie vlády týkajúce sa

lesníctva, aby všetci mohli konfrontovať predsavzatia so skutkami, prípadne aby sme mohli spoločne naň včas reagovať a prezentovať náš názor.

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– kapitola LESNÍCTVO
Lesy sú rozhodujúcim krajinotvorným prvkom. Ich stav je vplyvom
klimatických zmien zlý a v dôsledku nedocenenia ich významu sa naďalej
zhoršuje. Odpoveďou na tento alarmujúci stav je otvorené, adaptívne
lesníctvo, stavajúce na využívaní moderných vedeckých poznatkov a
uplatňovaní osvedčených tradícií.
Lesníctvo, ktoré uznáva význam uvedomelej lesníckej činnosti a zároveň
priznáva, že nie všetko sa v minulosti v lese dialo správne a čestne.
Lesníctvo, ktoré je aktívnou súčasťou transformácie na obehové
hospodárstvo a nízkouhlíkovú bioekonomiku.
Lesníctvo, ktoré súčasný spoločenský konflikt nevyrieši v prospech lesníkov,
ochranárov či drevárov, ale jedine na prospech lesa a spoločnosti.
Lesníctvo, ktoré nielenže peniaze vracia do lesa, ale do ktorého
podpory vloží štát ďalšie primerané zdroje, potrebné na zmenu ich
obhospodarovania
a zlepšenie ich stavu. Pretože lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet,
lesy sú poisťovňou pre zdravú krajinu a do poisťovne sa platí. Suma
poistného sa bude postupne znižovať, a to zásluhou rýchleho zavádzania
moderného
obhospodarovania.Základným nástrojom, ktorý použijeme na stabilizovanie lesov a
zabezpečenie ich funkcií, je prírode blízke hospodárenie v lese
(PBHL). Po stáročiach holorubov a desaťročiach využívania podrastového
hospodárskeho spôsobu je dnes PBHL základnou odpoveďou na klimatické
zmeny a spoločenské požiadavky. V súčasnosti sa takto hospodári na 2 %
výmery slovenských lesov. Našou stratégiou je prebudovanie
hospodárenia vo väčšine lesov na PBHL, v tomto volebnom období zvýšime
ich podiel. Nástrojom prebudovy budú hospodárske zásahy a postupy v
súlade s koncepciou Pro Silva. Výsledkom budú lesy stabilné s
vyváženým ekologickým, enviromentálnym, ekonomickým a sociálnym
aspektom. Prebudovanie slovenského lesníctva na PBHL bude dlhodobý
proces, ktorý je však nevyhnutný a nemožno ho ďalej odkladať bez
devastačného dopadu. Preto sa PBHL stáva základnou stratégiou štátu
pri správe lesa. Prebudovou na PBHL účinne podporíme ekologické
funkcie lesov. Zvýšime ich adaptáciu na klimatické zmeny a podiel na
sekvestrácii atmosferického uhlíka, odolnosť proti kalamitám, druhovú,
vekovú a biotopickú pestrosť, upevníme ich protierózne, vodozádržné a
pôdotvorné funkcie a v súlade s výsledkami epidemiologických štúdií o
priaznivom vplyve lesov na posilňovanie imunity aj – dnes osobitne
aktuálnu – ich zdravotno-hygienickú funkciu. V trvalo udržateľnej
miere zachováme aj dôležitú drevoprodukčnú funkciu lesov, kde navýšime
podiel kvalitných sortimentov.
Na podporu PBHL a ekologických funkcií ustanovíme štátny lesný ekofond
a pripravíme rámce pre vznik pilotných trhov s vybranými
ekosystémovými službami lesov. Toto umožní zvýšiť výkonnosť lesníckych
činností, najmä robotníckych profesií, ktorých ponuka a kvalita je
kriticky nízka. Fondom podporíme aj zavádzanie modernej techniky, ako
aj budovanie lesných ciest spĺňajúcich prísne environmentálne
kritériá, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou PBHL.

Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyriešime v prospech lesa.
Základom bude vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane
prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. V spolupráci s ochranárskou
obcou vykonáme revíziu chránených území. V územiach s najvyšším
stupňom ochrany budeme rešpektovať bezzásahový režim. Hospodárenie v
národných parkoch bude prírode blízke, zamerané výhradne na podporu
ich cieľov. Všetky sporné otázky sa budú posudzovať spoločným
expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov.
Majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany
prírody vždy riadne a včas odškodnení.
Odstránime súčasnú anomáliu, keď lesomajitelia si sami platia
odborných lesných hospodárov (OLH) na svojich majetkoch. Platy OLH
bude uhrádzať štát, čím sa zvýši ich zodpovednosť za stav lesa.
Zvýšime podiel OLH s vysokoškolským lesníckym vzdelaním.
Súčasný nevýkonný kontrolný systém v lesníctve nahradíme jednotnou
apolitickou nezávislou lesnou kontrolou.
Hospodárskej úprave lesov bude prinavrátená profesionálna vážnosť a
rozhodujúci význam pre správu lesov.
Jej plným prechodom pod štát sa zabezpečí dôsledný zber kvalitných dát
a ich využívanie pre variantné lesnícke plánovanie s využitím
prístupov precízneho lesníctva a najprogresívnejších algoritmov.
Prvoradou úlohou pri
tvorbe plánov starostlivosti o lesy bude prispôsobenie správy lesov
meniacim sa klimatickým podmienkam a akcentovanie uplatňovania
princípov PBHL.
Zásadným spôsobom zmeníme užívanie poľovných revírov. Prednosť pri
výkone práva poľovníctva budú mať v prípade súkromných lesov majitelia
lesných pozemkov, v prípade štátnych pozemkov odborný lesný personál.
Tým znížime súčasné obrovské škody zverou na lesných porastoch. Zo
skutočného rozsahu týchto škôd bude odvodzovaný plán lovu. Škody,
spôsobené zverou na porastoch, sa budú objektívne stanovovať a
dôsledne vymáhať. Pri prenájme revírov sa zohľadní aj domovská
príslušnosť poľovníka k danej lokalite.
Verejné obstarávanie lesníckych činností zameriame na priamych
dodávateľov prác tak, aby peniaze za práce v lese neodčerpávali
parazitujúce medzičlánky. Účastníci súťaží budú musieť preukázať
reálnu schopnosť výkonu doloženú potrebnými kapacitami.
V boji proti korupcii bude účinným systémovým nástrojom nový zákon o
štátnych lesných podnikoch. Týmto bude zavedená osobná hmotná
zodpovednosť vedenia podniku za svoje rozhodnutia, transparentné
vytváranie orgánov podniku a účasť verejnosti na jeho riadení a
kontrole. Morálne a odborne zdatní a vysokovýkonní ľudia, ktorí dokážu
otvorene poukazovať na nedostatky v správe lesníctva a hľadať nápravu,
budú tvoriť personálnu kostru rezortu. Osoby, ktoré takéto danosti v
minulosti už osvedčili, budú etalónom rezortnej profesionality. Pre
lesný personál zavedieme na všetkých úrovniach systém kariérneho
postupu.
Vyjadrením ocenenia mimoriadneho významu drobných majiteľov lesov pri
správe krajiny bude ich rovnocenné postavenie so štátnymi lesnými
podnikmi. Ponúkneme im aktívnu účasť v riadiacich a kontrolných
orgánoch,
ich členovia budú súčasťou poradných orgánov ministra.
Podporíme domácich spracovateľov dreva, primárne tých, ktorí produkujú
sofistikované výrobky s najvyššou pridanou hodnotou. Osobitný dôraz
dáme na výrobu drevostavieb, čo prispeje k dosiahnutiu vyrovnanej
uhlíkovej bilancie.
Posilníme zameranie lesníckej vedy a výskumu na podporu PBHL a
zabezpečíme rýchly prenos poznatkov a inovácií do praxe. V školstve sa
upriamime na podporu talentovaných študentov. Oživíme absentujúce
učňovské lesnícke školstvo, ktoré sa musí stať zdrojom
vysokokvalifikovanej robotníckej pracovnej sily.
Podporíme aktívne hospodárske využívanie podhorskej a horskej krajiny
s osobitným zameraním na laznícke oblasti. Podporíme agrolesníctvo –
symbiózu lesnej a poľnohospodárskej produkcie. Nekvalitnú
poľnohospodársku pôdu využijeme na pestovanie energetických porastov.
Oživíme hradenie bystrín.
Verejnosti budeme tvorivo pripomínať historický krajinotvorný kultúrny
a spoločenský rozmer významu lesov a služby lesníkov preň.

Reakcie na Programové vyhlásenie vlády si pozrite tu: Lesníci hodnotia PVV