Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

PRIPOMIENKA: Povinnosť pozem. spol. do konca januára 2023

Vážení členovia,

informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon svojimi ustanoveniami mení a dopĺňa aj zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách a to v nasledovnom rozsahu:

  • Do registra pozemkových spoločenstiev sa bude zapisovať aj údaj o rodnom čísle:
  • Údaj o rodných číslach podľa hore uvedeného bodu je pozemkové spoločenstvo povinné nahlásiť miestne príslušnému okresnému úradu do 31.01.2023. Zápis tohto údaje do registra je bezodplatný. (§ 32c ods. 1 a 2).

V prípade potreby vo veci sa na nás neváhajte obrátiť.

S pozdravom za vedenie a kanceláriu ZVSaSLBBK

 

Mgr. Martin Kvak

predseda ZVSaSLBBK

 

Pôvodný článok: https://www.zvsaslbbk.sk/novelizacia-zakona-c-97-2013-o-pozemkovych-spolocenstvach/