Pozvánka na odborný seminár k zákonu 97/2013 Z. z.

ZVSaSLBBK pozýva predsedov pozemkových spoločenstiev, členov výborov a dozorných rád pozem. spol., odborných lesných hospodárov pozem. spol. a iné zainteresované osoby do problematiky pozem. spol. na odborný seminár s aktuálnou problematikou:

 • Termín konania:
  • 09.06.2023;
  • 09:00 – 15:30 (prezentácia od 08:30 – 09:00, po 11:30 2-x občerstvenie).
 • Miesto konania: Veľká zasadacia miestnosť na 1. poschodí starej budovy Okresného úradu Zvolen (Námestie SNP 35, 960 01  Zvolen).
 • Účastnícky poplatok:
  • členovia združenia: 10,- € za osobu;
  • nečlenovia združenia: 35,- € za osobu.
 • Organizačný gestor seminára: Mgr. Martin Kvak.
 • Odborný garant seminára: Mgr. Martin Illáš, pracovník odboru legislatívy MPaRV SR, špecialista v rezorte pôdohospodárstva a výkladovej praxe v súvislosti s pozemkovými spoločenstvami.
 • Cieľová skupina: Predsedovia pozemkových spoločenstiev, členovia výborov a dozorných rád pozem. spol., odborní lesní hospodári pozem. spol.
 • Program seminára (priebeh formou „Vy sa pýtate, my odpovedáme“): problematika zákona č. 97/2013 Z. z.:
  • pozemkové spoločenstvo ako právnická osoba, zmluva o spoločenstve, volené orgány, členstvo vo výboru a v DR, právomoci výboru v otázkach úpravy podmienok výkonu práce pre PS zo strany pracovníkov PS, postavenie predsedu PS;
  • PS, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarované nehnuteľnosti;
  • spoločná nehnuteľnosť: jej podstata, vzťah k stavbám, zápis spoločnej nehnuteľnosti do katastra, rôzne chybné zápisy;
  • oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti (vrátane novely účinnej od roku 2022);
  • prevádzanie oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, predkupné právo (vrátane nového pohľadu na relatívnu neplatnosť od roku 2021);
  • PS pri nadobúdaní podielu, nájomná zmluva k spoločnej nehnuteľnosti;
  • Slovenský pozemkový fond a ďalší správcovia – ich postavenie v spoločenstve, nájomné zmluvy (vrátane osobitností v národných parkoch), oznamovacia povinnosť PS vo vzťahu k fondu a správcovi;
  • zrušenie a zánik spoločenstva (vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou);
  • register PS: správne konanie, oznámenia (vrátane nových regist. údajov od roku 2022);
  • PS z pohľadu plánov na zriadenie registra užívacích vzťahov a plánov na definitívne vyriešenie vlastníctva nezistených vlastníkov;
  • iné.

Záujem o účasť/prihlasovanie sa vybavujte u Kancelára ZVSaSLBBK, Ing. Dušana Hajšela, na tel. čísle 00421 903 550 656 alebo skrz e-mail zvssl.zv@gmail.com.

 

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK