Požiarna ochrana

pridané dňa:

Upozorňujeme , že do 31.12.2016 treba zosúladiť stav s novelou zákona.

Vážení členovia združenia,

Zmeny v zákone, ktoré Národná rada SR schválila 14. mája 2015, sú
účinné od 1. septembra 2015. Novela zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi z dielne Ministerstva vnútra SR  okrem iného zavádza
povinnosť registrácie požiarnotechnických zariadení, upravuje
podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred
požiarmi  s cieľom zvýšiť odbornú úroveň špecialistu požiarnej
ochrany, technika požiarnej ochrany a  preventivára požiarnej ochrany
obce.

Registrácia požiarnotechnických zariadení

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia bude povinný požiadať
ministerstvo vnútra o jeho zaregistrovanie,  a to ešte pred prvým
zabudovaním do stavby. Zvýši sa tým úroveň protipožiarnej bezpečnosti
stavieb, najmä v súvislosti so zabezpečením akcieschopnosti
požiarnotechnických zariadení, ako aj požiadavky na ich
prevádzkovanie. (Požiarnotechnické zariadenia sú stabilné a
polostabilné hasiace zariadenia, zariadenia na odvod tepla a splodín
horenia a elektrická požiarna signalizácia vrátane hlasovej
signalizácie požiaru.) Táto zmena bude účinná od 1. januára 2016.

Podmienky na získanie odbornej spôsobilosti
•Upravujú sa podmienky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku
ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska požiadaviek na vzdelanie a
zároveň sa navrhujú podmienky, na základe ktorých bude možné získať
osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou, ako aj
podmienky odobratia alebo zániku platnosti osvedčenia o odbornej
spôsobilosti.
•Odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany bude môcť získať
osoba, ktorá absolvovala vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore
požiarna ochrana alebo osoba, ktorá je absolventom vysokej školy so
študijným zameraním požiarna ochrana. Táto osoba bude môcť získať
osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez absolvovania odbornej prípravy,
a to do šiestich mesiacov od ukončenia štúdia.
Preventivár požiarnej ochrany obce

•Navrhuje sa zvýšiť úroveň odbornej spôsobilosti preventivára
požiarnej ochrany obce, a to tým spôsobom, že aj tieto odborne
spôsobilé osoby budú povinné počas platnosti osvedčenia v päťročných
intervaloch absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. Dôvodom je, že
odborná spôsobilosť preventivára je v súčasnosti nepostačujúca a výkon
štátnej správy na tomto úseku je neefektívny.
•V tejto súvislosti sa navrhuje tiež upraviť rozsah a pôsobnosť
orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní
štátneho požiarneho dozoru. (Preventivár požiarnej ochrany obce  má v
kompetencii  napríklad  organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych
protipožiarnych kontrol v obci a najmä odbornú prípravu členov
kontrolných skupín.)
Ďalšie zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi:

•Zavádza sa definícia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území SR.
•Upravujú sa niektoré povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi najmä
vo vzťahu k právnickým osobám, napr. v oblasti spracovávania
dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, činnosti protipožiarnych
hliadok a pod.
•Ustanovujú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie získanej
mimo územia SR v súvislosti s  vykonávaním činností preventivára
požiarnej ochrany obce, technika požiarnej ochrany a špecialistu
požiarnej ochrany na území SR.  Navrhujú sa podmienky, za ktorých môžu
vykonávať činnosti na území SR hosťujúci technik požiarnej ochrany a
hosťujúci špecialista požiarnej ochrany.
•Upravujú sa podmienky na získanie  osobitného  oprávnenia pre fyzické
osoby, na základe ktorého môžu vykonávať činnosti spojené s
projektovaním, inštaláciou, opravou a kontrolou požiarnotechnických
zariadení. •Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať prenosné
hasiace prístroje.
•So zámerom docieliť zvýšenie odbornej úrovne prípravy fyzických osôb
na vykonávanie činností na úseku ochrany pred požiarmi sa spresňujú
podmienky, na základe ktorých možno získať oprávnenie na vykonávanie
odbornej prípravy, vrátane podmienok na odobratie už udeleného
oprávnenia.
•Rozširujú sa kompetencie ministerstva vnútra, najmä v súvislosti s
registráciou požiarnotechnického zariadenia, celoplošným rozmiestnením
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, ako aj v
súvislosti s vykonávaním operatívneho riadenia a operačného riadenia
hasičských jednotiek.•Spresňujú a rozširujú sa kompetencie krajského
riaditeľstva HaZZ pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi. Dopĺňajú sa nové kompetencie okresného riaditeľstva HaZZ.
•Nanovo sa definujú základné úlohy a postavenie dobrovoľného
hasičského zboru obce,  najmä zabezpečenie jeho akcieschopnosti a
podmienok, ktoré musí splniť pre zaradenie do celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov v rámci okresu. Návrhom sa novelizujú
aj ďalšie tri zákony:
Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch

•Navrhuje sa zaviesť správne poplatky, ktoré budú vyberať orgány
štátnej správy pri výkone niektorých činností na úseku ochrany pred
požiarmi. Pôjde napr. o spoplatnenie skúšky na získanie osvedčenia o
odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany alebo technika
požiarnej ochrany, o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti či
konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy.
Obdobné poplatky sú zavedené aj na iných úsekoch štátnej správy.
Zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore

•Zmeny súvisia so zmenou terminológie v zákone o ochrane pred požiarmi.
Zákon č.37/20014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane

•Určuje sa základný rámec finančnej podpory, ktorú poskytuje
Dobrovoľná požiarna ochrana SR jednotlivým dobrovoľným hasičským
zborom obce a iným občianskym združeniam z finančných prostriedkov
získaných z dotácie zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky, slúžiace
najmä na zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov
obce, budú poskytované formou paušálnej finančnej dotácie raz za
príslušný kalendárny rok, refundácie nákladov za uskutočnený výjazd
mimo obce na základe pokynu operačného strediska HaZZ a formou
finančného daru.

Okrem iného zmena sa dotýka povinnosti vypracovať Identifikačnú kartu.

Ďalšie zmeny sa týkajú  Požiarneho štatútu, spaľovania zvyškov po ťažbe, zdrojov vody a ďalšie zjednodušenia pre naše spoločenstvá. Termín na zosúladenie jestvujúceho stavu v tejto oblasti s novelou zákona bol daný do
31.12.2016.