Poradenstvo – dotazník

pridané dňa:

Vedenie ZVSaSLBBk doporučuje zapojtiť sa do prieskumu a vyjadriť

svoj názor ako zlepšiť  poradenstvo, ktoré by vám pomáhalo pri vašej práci.

Vážené Pozemkové spoločenstvá,

Národné lesnícke centrum (NLC) zabezpečuje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) riešenie úlohy Podpora poradenského systému v lesnom hospodárstve.

Jedným z cieľov úlohy je pripraviť podklady k poskytovaniu poradenstva pre ďalšie obdobia a analyzovať potreby v oblasti poradenského systému.

 

V rámci úlohy sa realizuje prieskum zameraný na:

 • súčasný stav zabezpečovania poradenského systému,
 • návrh možností, spôsobov a potrieb v rámci poradenstva v lesnom
  hospodárstve.

 

Z tohto dôvodu si dovoľujeme Vás osloviť s nasledovným krátkym dotazníkom, výsledky ktorého prispejú k tvorbe poradenského systému v lesnom hospodárstve. Pre otvorenie dotazníka prosím použite nasledovný LINK

 

Pokyny: Odpovede na otázky je potrebné označiť zaškrtnutím príslušnej kolónky alebo uvedením slovného údaju podľa zamerania otázky.

 

Ďakujeme za spoluprácu

NLC  Zvolen

 

 

 

Vážené Pozemkové spoločenstvá,

zapojte sa do prieskumu a vyjadrite svoj názor ako zlepšiť  poradenstvo, ktoré by vám pomáhalo pri vašej práci.

Za prejav vašej aktivity predom ďakujeme.

S úctou a priateľským pozdravom.

Mgr.Martin Kvak, v.r., predseda združenia , 0917 695 335

Ing. Dušan Hajšel, v.r., kancelár združenia, 0903 550 656

=======================================================

 

Profil respondenta

 1. Váš vek
 2. Vaše Postavenie:
 3. a)Vlastník lesa
 4. b)Obhospodarovateľ lesa
 5. c)Odborný lesný hospodár (OLH)
 6. d)Pracovník štátnej správy
 7. e)Zamestnanec odbornej lesníckej inštitúcie

Pozn. v prípade, ak zastrešujete viacero funkcií, žiadame označiť len jednu možnosť

 

 1. Ak ste vlastník/spoluvlastník lesa resp. obhospodarovateľ lesa tak výmera Vášho lesa / Vami obhospodarovaného lesa je:
 2. a)do 50 ha
 3. b)51-500 ha
 4. c)501-2 500 ha
 5. d)2 501-10 000 ha
 6. e)10 001-25 000 ha
 7. f)25 001 a viac ha

Pozn. žiadame označiť niektorú z možností aj v prípade ak nie ste obhospodarovateľ lesa

 

 1. V prípade ak ste vlastník lesa, obhospodarovateľ lesa resp. OLH zastupujete:
 2. a)štátneho obhospodarovateľa lesa,
 3. b)cirkevné lesy
 4. c)obecné lesy,
 5. d)spoločenstevné
 6. e)súkromné

Iné ……………………………………………………………………….

 

Poradenstvo:

 

 1. Prostredníctvom koho najčastejšie využívate poradenské služby (označiť max. 3 možnosti)
 2. a) MPRV SR,
 3. b) Štátna správa – na úseku lesného hospodárstva
 4. c) Štátna správa – mimo lesného hospodárstva
 5. d) NLC vrátane Lesníckej ochranárskej služby (LOS),
 6. e) Združenia vlastníkov neštátnych lesov,
 7. f) Technická univerzita Zvolen a iné vysoké školy
 8. g) Poradcovia registrovaní v Registri pôdohospodárskych poradcov
 9. h) Slovenská lesnícka komora,
 10. i) Slovenská poľovnícka komora
 11. j) Iné ……………………………………………………………………….

 

 1. Ktoré poradenské služby ste doteraz využívali ?
 2. a)Webové aplikácie NLC – sekcia poradenstvo a vzdelávanie  –
  odborné publikácie https://web.nlcsk.org/?page_id=10828
 3. b)Webové aplikácie – časť LOS http://www.los.sk/
 4. c)Tlačené alebo z webu stiahnuté publikácie (knihy,
  brožúry, publikácie)
 5. d)Účasť na seminároch, kurzoch (mimo preškolenia OLH)
 6. e)Preškolenie OLH vyplývajúce zo zákona č.326/2005 Z.z.
  o lesoch
 7. f)Iné ……………………………………….

 

 1. Podľa Vášho názoru je poradenstvo v lesnom hospodárstve
  zabezpečované na:

– požadovanej úrovni

– čiastočne vyhovujúcej úrovni,

– nedostatočnej úrovni

 

 1. O aké poradenské služby by ste mali najväčší záujem ? ( označiť max. 5
  možností) :
 2. a)OLH a jeho činnosť
 3. b)Pestovanie lesa a prechod na prírode blízke hospodárenie
  v lesoch
 4. c)Adaptácie lesov na zmenu klímy
 5. d)Ochrana lesa
 6. e)Hospodárska úprava lesa a lesná hospodárska evidencia
 7. f)Ťažba dreva a sprístupňovanie lesa
 8. g)Voda – vodozádržné a protipovodňové opatrenia
 9. h)Stavebné a iné konania a ich uplatňovanie pri budovaní
  objektov na lesných pozemkoch (lesná dopravná sieť,
  objekty podľa písm. g)
 10. i)Protipožiarné opatrenia
 11. j)Poľovníctvo
 12. k)Podporné nástroje z fondov EÚ a národných zdrojov
 13. l)Diverzifikácia výroby v lesníctve
 14. m)Rekreácia a práca s verejnosťou
 15. n)Agrolesníctvo a biele plochy
 16. o)Právne poradenstvo v lesnom hospodárstve
  vrátane majetkoprávneho poradenstva
 17. p)Právne poradenstvo v daňovej oblasti vzťahujúcej sa
  k obhospodarovaniu lesa
 18. q)Problematika riešiaca vzťahy so ŽP a ochranou prírody
 19. r)Využívanie a platby za ekosystémové služby lesa

Iné ……………………………………………………………………….

 

 1. Akú formu poradenskej služby uprednostňujete?  (uviesť max. 3. možnosti):
 2. a) Individuálne poradenstvo
 3. b) Skupinové poradenstvo (informačné dni, exkurzie)
 4. c) semináre (prezenčná forma),
 5. d) krátke vysvetľujúce videá k predmetnej problematike
 6. e) knižné publikácie,
 7. f) informačné listy a iné tlačoviny,
 8. g) webové portály s informáciami,
 9. h) sociálne siete,
 10. i) webinár (internetové online prostredie),
 11. j) Iné ……………………………………………………………………………

 

 

 1. Uveďte návrhy/pripomienky na zlepšenie fungovania poradenského
  systému.
 2. Boli by ste ochotní za výkon poradenstva v špecifickej oblasti platiť ?

Oblasť príloh