Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Otvorený list na EÚ

Vážení pestovatelia lesa predstavujeme Vám snahu 12 regionálnych združení

zvrátiť nepriaznivý vývoj života na vidieku.

Dnes 1. mája 2021,  pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie, v súvislosti so schváleným návrhom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a demonštratívne podpísanou vyhláškou Ministerstva životného prostredia ministrom Jánom Budajom na Svetový deň zeme, ktoré nerešpektujú potreby a hodnoty  vidieckej  krajiny vrátane ohrozenia života na vidieku boli  národnou organizáciou súkromných vlastníkov lesov Slovenska združujúcou 12 regionálnych združení oslovení  otvoreným listom predstavitelia EK:

Ursula von der Leyen – predsedníčku Európskej komisie,

Frans Timmermans – výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu,

Janusz Wojciechowski – komisár moderného a udržateľného odvetvia pôdohospodárstva EÚ a

Virginijus Sinkevičius – komisár životného prostredia, oceánov a rybného hospodárstva EÚ.

ÚRZVNL Slovenska oslovila predstaviteľov Európskej komisie, poverenej úlohou dohliadať nad uplatňovaním, vykonávaním a presadzovaním práva Európskej únie. a zodpovednej za naplnenie NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti  a Parížskú dohodu (2016) so žiadosťou o spravodlivú ekonomickú a sociálnu ochranu ľudí starajúcich sa na Slovensku o európskeho hodnoty – slovenské lesy zaradené do európskej sústavy NATURA2000 devastované vážnymi klimatickými problémami EÚ.

Zasiela im Sťažnosť súkromných vlastníkov lesov Slovenska – občanov členskej  krajiny EÚ  na postup slovenských orgánov verejnej moci pri zostavovaní Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a pokračujúcom uplatňovaní doterajšej chybnej slovenskej cesty NATURA2000 pri implementácii nariadení o biotopoch a vtákov pri nerešpektovaní uznávaných zásad spravodlivej ochrany ľudí, starajúcich sa o vidiecku lesnú krajinu.

V svojej sťažnosti sa pokúsila ukázať predstaviteľom EK skutočný obraz ochrany prírody a zelenej transformácie na Slovensku, kde sa úplne ignoruje vidiek s poukazom, že si ho budeme riešiť v rámci zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, čo však považuje za chybné tvrdenie podopreté stanoviskami rôznych inštitúcii EÚ a pripojila aj svoje pripomienky, ktoré uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Poukázala, že zacielením podpory obnovy a odolnosti v rámci zelenej ekonomiky len na výkup pozemkov  ešte viac ohrozuje život ľudí na vidieku. Nevytvára žiadne zmysluplné mechanizmy spolupráce na princípoch partnerstva a participácie v zelenej transformácii, ale plánovanou reformou ochrany prírody štátom podporuje silnejúce mocenské snahy o ovládnutie územia vo vlastníctve a užívaní miestneho obyvateľstva bez ohľadu na dôsledky, na ktoré sa majú použiť desiatky miliónov Eur.

S poukazom „odkážte – opíšte“ ľudí z Polonin  zdôraznila, že namiesto podpory účasti miestnych ľudí na manažmentových opatreniach v chránených územiach sa plánuje investovať spoločne požičané peniaze len na výkup 30 000 hektárov pôdy vraj pre účinnejšiu ochranu biotopu ikonického vtáka hlucháňa hôrneho, ktoré ale rozhodujúca časť obyvateľstva za nastavených podmienok odmieta, keďže majú puto k pôde, ktoré sa nedá vyvážiť peniazmi ani výmenou za iné pozemky.

Na záver požiadala predstaviteľov EK, aby po zvážení predložených argumentov uložila povinnosti pre slovenské orgány verejnej moci a zabezpečenie takých korekcií pri prepracovaní návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré nebudú odporovať princípom hodnôt v EÚ a budú pre prírodu ale aj pre ľudí.

Lebo na slovenskom vidieku už skutočne IDE O ŽIVOT!

Text otvoreného listu sa nachádza na linku

https://privlesy.sk/otvoreny-list-predstavitelom-ek-slovenskemu-vidieku-ide-o-zivot-ziadost-o-spravodlivu-ekonomicku-a-socialnu-ochranu-ludi-starajucich-sa-na-slovensku-o-europskeho-hodnoty-slovenske-lesy-z/