Novelizácia zákona o pozemkových spoločenstvách

pridané dňa:

Vládny návrh na zmenu a doplnenie zákona o pozemkových spoločenstvách reagujúci na mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Aktualizované: 22.04.2020

Dňa 09. apríla 2020 sa Vláda Slovenskej republiky uzniesla na predložení návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p., ktorým je zákon o pozemkových spoločenstvách, z dôvodu potreby reakcie na súčasnú mimoriadnu situáciu v štáte.  Detail vládneho uznesenia spolu aj s jeho všetkými náležitosťami môžete nájsť tu: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18352/1>.

Dňa 20.04.2020 bol Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh predložený spolu aj s následným návrhom na skrátené legislatívne konanie. Oba návrhy boli NR SR prijaté.

Vládny návrh bol pridelený na prerokovanie určeným výborom NR SR, ktoré s návrhom zákona súhlasili a odporučili ho plénu NR SR schváliť s niekoľkými pripomienkami. Spoločnú správu príslušných výborov aj s pripomienkami k predmetnému návrhu zákona si môžete stiahnuť tu: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=477633>.

Návrh zákona bol dňa 22.04.2020 v treťom čítaní prerokovaný, schválený a bol postúpený do redakcie.