Návrhy, podnety na zmeny

pridané dňa:

Boli sme oslovení MPRV SR spracovať podnety a návrhy v súvislosti s

novelizáciou vyhlášky MPRV SR č. 226/2017 Z.z. o poskytovaní
podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoreprodukčných funkcií lesov.
Termín zaslania podnetov je do 5.6.2020. List si môžete prečítať tu: žiadosť o návrhy, podnety k vyhláške č. 226 z 2017
Obraciame sa na Vás , majiteľov súkromných podielov v lesoch, členov aj nečlenov združenia s prosbou o spracovanie  návrhov a podnetov, ktoré Vy z Vášho pohľadu by ste rady  videli v pripravovanej novele zákona.
Návrhov o ktorých ste presvedčení, že pomôžu v obhospodarovaní lesov. Sme presvedčení, že skúsenosti máte.
Pre krátkosť času svoje podnety a návrhy posielajte e- mailom na adresu: zvssl.zv@gmail.com najneskôr do 3.6.2020.
Chceme Vás upozorniť, že Vaše námety a návrhy nemusia mať štábnu kultúru legislatívnych zmien a postačí jasne zadefinovanie Vášho návrhu.

Aj dobre zdôvodnená myšlienka pomôže a bude inšpiráciou k formulácii zmeny ustanovení zákona.

Zachytili sme aj zaujímavý článok ÚNIE a pána ministra Budaja,  ktorý sa týka aj súkromných lesov. Môžete si ho pozrieť na stránke: https://domov.sme.sk/c/22412172/minister-budaj-pozemky-v-narodnych-parkoch-by-mali-patrit-statu.html

Pokiaľ uznáte za potrebné, pošlite nám e-mailom Váš názor. Ďakujeme.

S úctou
Mgr. Martin Kvak, predseda združenia
Vybavuje. Ing. Dušan Hajšel, kancelár združenia