Návrh zmeny zákona o PS

pridané dňa:

Vážení členovia ZVSaSL BBk, predkladáme Vám touto netradičnou

formou náš návrh  na zmenu a doplnenie zákona  č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. vo veci úpravy prijímania podielov na zisku a majetku Slovenským pozemkovým fondom a prenesenie tohto práva na pozemkové spoločenstvo.

V návrhu zároveň postihujeme ustanovenie, o ktorom sa nazdávame že
obsah práv a povinností, ktoré upravuje, nie sú dostatočne vymedzené,
respektíve nereflektujú pravdepodobný úmysel zákonodarcu, o ktorom sa
zo skúseností nazdávame, že mal smerovať k tomu, aby SPF alebo správca
v prípade spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti len poberali nájomné
a nárok na podiel na zisku sa tým automaticky neguje.Návrh odosielame v súbore programu Microsoft Word, aby ste s ním mohli
podľa vlastnej potreby editačne pracovať. Stiahnete si ho kliknutím sem:  Návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 97-2013 13.5.2020

Uvedený návrh pochádza z iniciatívy poradného zboru Predsedu Združenia
a do finálnej podoby bol daný predsedom Združenia Mgr. Martinom
Kvakom.

Podľa súčasne platného zákona by bolo potrebné zmeniť  – § 9 ods. 13 a
to nasledovne:
– vypúšťa sa posledná veta, ktorá sa nahrádza nasledovne:
Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti pripadajúca na
podiely, ktoré podľa § 10 ods. 1,2 zák č. 97/2013 Z.z. spravuje a
nakladá SPF, je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti.
Spoločenstvo je povinné uvedený príjem použiť na enviromentálnu
činnosť do 1 roka od jeho prijatia. ( výsadba stromčekov, oprava a
čistenie odrážok na lesných cestách, ochrana vysadených sadeníc,
vyžínanie, prebierky, prerezávky)
– § 20 ods. 2 – celý zostáva
– § 20 ods. 3 – sa mení nasledovne:
Podiel člena spoločenstva fondu a sprácu na zisku a majetku
spoločenstvo neuhrádza.
Spoločenstvo je povinné uvedený podiel na zisku a majetku v lehote 1
roka od schválenia použiť na enviromentálnu činnosť ( výsadba
stromčekov, oprava a čistenie odrážok na lesných cestách, ochrana
vysadených sadeníc, vyžínanie, prebierky, prerezávky), ktorej použitie
je
povinné preukázať na požiadanie kontrolnému orgánu.

Prosíme o Vaše stanovisko – pripomienky a tiež o zaslanie ďalších
návrhov na zmeny uvedeného zákona. Iste si pamätáte, že do poslednej
novely zákona číslo 110/2018 Z.z. sa nám nepodarilo dostať všetky naše
požiadavky a život priniesol za posledné dva roky potreby riešenia
ďalších  ustanovení zákona.
Spracovaný materiál bude následne predložený do RZVNL Slovenska a po
skompletovaní bude presadzovaný spoločne za  celý neštátny sektor.

Vaše podnety a návrhy nám zasielajte na e-mailovú adresu : zvssl.zv@gmail.com
najneskôr do 25. mája 2020.