Možnosť zapojenia sa do tvorby IUS BBSK

pridané dňa:

BBSK vyzýva subjekty na území Banskobystrického kraja na zapojenie sa do tvorby Integrovanej územnej stratégie BBSK pre prípravu na nadchádzajúce programové obdobie financovania projektov z fondov EÚ.

Vážení členovia,

na podklade informácie od Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici vám dávame do pozornosti možnosť vášho zapojenia sa do procesu tvorby Integrovanej územnej stratégie BBSK (ďalej aj ako „IUS“), ktorá bude podkladom pre programové obdobie tzv. eurofondov. Zdroje vyčlenené pre Banskobystrický kraj budú v nadchádzajúcich obdobiach alokované na projekty, ktoré budú schopné napĺňať tie ciele IUS, ktoré sa práve teraz stanovia/zadefinujú.
IUS zostavuje BBSK a za hore uvedeným účelom je pre každého budúceho záujemcu o čerpanie z fondov EÚ pomocné, aby v súčasnosti poskytol svoje predstavy a návrhy k zostaveniu IUS, aby sa rámce dotačnej politiky nastavili práve na potreby, ktoré si koneční prijímatelia zadefinujú. K tomuto slúži dotazník zisťovania potrieb, v ktorom môžete upozorniť na závažné výzvy a problémy, ktorým váš región čelí: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… Ak máte aj dopodrobna vymyslené ich riešenia, môžete poslať svoj projektový zámer.: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

V súčasnosti prebieha v obciach a mestách Banskobystrického kraja mapovanie potrieb a projektových zámerov aj za jednotlivé obce a územia, v ktorých obce a mestá navzájom spolupracujú a zdieľajú spoločné záujmy a potreby. V jednotlivých plánovacích územiach (RZMO, okresy, mikroregióny) budú informácie zozbierané a v spolupráci starostov a primátorov budú doplnené o prípadné spoločné potreby a projektové zámery za dané územie alebo jeho časť.

Aktuality o IUS zverejňuje úrad BBSK TU.
Pomôžete vytvoriť rozvojovú stratégiu, ktorá bude dbanlivo reagovať na potreby ľudí žijúcich v našom kraji.
V prípade akejkoľvek potreby vo veci sa neváhajte obracať na nás alebo na CKO (martina@cko.sk, +421 904 927 179) alebo priamo na úrad BBSK (Oddelenie stratégií a analýz: 048/432 56 77, 0940 625 250)
S pozdravom a k dispozícii

Mgr. Martin Kvak
predseda ZVSaSLBBK

Ing. Dušan Hajšel
kancelár ZVSaSLBBK

ODVOLANIE: Text článku je prevzatý a prepracovaný pre potreby nášho Združenia na podklade e-správy od koordinátorky Centra komunitného organizovania, Martiny Strmeňovej.