Elektronická komunikácia so štátnou správou

pridané dňa:

Oznamujeme členom, že od 01.06.2020 bude vykonávaná povinná aktivácia e-schránok, ktoré budú používané pre komunikáciu orgánmi štátnej moci a pozemkovými spoločenstvami.

Na podklade komunikácie s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej aj ako „ÚPVII“) a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ako „NESES“) Vám oznamujeme, že od 01.06.2020 sa budú všetkým právnickým osobám, ktoré mali do tohto času výnimku (pozemkové spoločenstvá, občianske združenia a iné), aktivovať elektronické schránky pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci (ďalej aj ako „e-schránky“) v elektronickej podobe podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente).

Prístup do e-schránky je možný prostredníctvom internetovej stránky Ústredného portálu verejnej správy na adrese <https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka>, na ktorej sa je možné prihlásiť s použitím občianskeho preukazu s elektronickým čipom a čítačky čipových kariet napojenej na zariadenie výpočtovej techniky (počítač) s prístupom na internet.

E-schránky sú v našom prípade zriaďované podľa § 12 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v z. n. p. bezodplatne a bezodkladne po tom, ako sa správca modulu, ktorým je ÚPVII, dozvie o vzniku právnickej osoby, respektíve ako mu budú poskytnuté údaje o štatutároch z registra právnických osôb vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, do ktorého sú zapisované zo zdrojového registra, ktorým je v našom prípade register pozemkových spoločenstiev vedený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podľa § 60b ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v z. n. p. sa 01.06.2020 začne proces aktivácie e-schránok a skončí sa prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky alebo uplynutím desiateho dňa. Po aktivácii e-schránky budú orgány verejnej moci so subjektom písomne komunikovať len prostredníctvom e-schránky, ak určitý zákon neukladá v danom prípade inak. Pozemkové spoločenstvo môže naďalej s orgánom verejnej moci svoje listinné podania realizovať aj v hmotnej podobe, ak určitý zákon v danom prípade neukladá, že sa má podanie realizovať elektronicky prostredníctvom e-schránky.

Prístup do e-schránky bude mať na strane používateľa (pozemkového spoločenstva) štatutárny orgán. Pozemkové spoločenstvo môže prístup umožniť aj inej osobe (napr. administratívnemu pracovníkovi pozemkového spoločenstva, účtovníkovi alebo inej osobe), ktorú na to poverí. Poverenie je možné vykonať vo svojom účte na Ústrednom portály verejnej správy (<https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka>).

V prípade otázok v tejto záležitosti sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť. Zároveň Vám oznamujeme, že pravdepodobne už dňa 25.05.2020 (pondelok) bude na webovej stránke ÚPVII (<https://www.vicepremier.gov.sk/index.html>) zverejnené Metodické usmernenie, v ktorom by malo byť uvedené všetko týkajúce sa tejto problematiky.