Chcete robiť poradcov ?

pridané dňa:

NLC Zvolen bude realizovať odbornú prípravu pre záujemcov, ktorí by mali

záujem poskytovať poradenské služby prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020.
Týka sa to opatrenia číslo 2, podopatrenie 2.1.
Uchádzač bude povinný absolvovať Vstupnú odbornú prípravu poradcov pre lesné
hospodárstvo v rozsahu 24 hodín. Účastnícky poplatok je vo výške 150 EUR.
Prvé termíny sú stanovené na 18 – 20.09.2019 vo Zvolene.
Doporučujeme pozrieť stránku :
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.forestportal.sk&data=02%7C01%7C%7C4a00970c1bfd48cb371308d7004a61ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978191771838908&sdata=aHnkZqnYKJZHed94DEIEfOWTDw9TjfnKutV4xAVI15c%3D&reserved=0
a  https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.nlcsk.sk&data=02%7C01%7C%7C4a00970c1bfd48cb371308d7004a61ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978191771848919&sdata=ksXP17cDnsSEhKbZKZ7fxOLPiT7sbIDKXJdx7%2FnxQa0%3D&reserved=0
a tiež  stránku
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.agroinstitut.sk%2F&data=02%7C01%7C%7C4a00970c1bfd48cb371308d7004a61ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978191771848919&sdata=AdD0aexBYGxhQl%2B%2BArZIKcUuvN8EkkIQ7mGfmdaH8nY%3D&reserved=0