LESNÍCKA BURZA
drevo - lesnícky materiál - služby

Zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK

pridané dňa:

V zmysle ods. 1 čl. VI Stanov ZVSaSLBBK zvolávam na 13:30 hodinu dňa 30.03.2023 zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK, s miestom uskutočnenia: zasadacia miestnosť mestského úradu mesta Zvolen, a s nasledovným návrhom programu: Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti Združenia za rok 2022 a úlohy Združenia na rok 2023 Správa Dozornej rady […]

Čítať ďalej »

PRIPOMIENKA: Povinnosť pozem. spol. do konca januára 2023

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »

Koncoročný pozdrav

pridané dňa:

Vážení členovia, partneri a priatelia ZVSaSLBBK, ku blížiacemu sa koncu tohto roku môžem s ohľadom na našu vnútornú i vonkajšiu situáciu prehlásiť, že rok 2022 bol po obsahovej stránke pre naše združenie rokom významným. Vyššie uvedené slová si tu dovoľujem prehlásiť z dôvodu, že sa nám podarilo preukázať schopnosť sa všestranne zlepšovať: výzvy v podobe […]

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Z novembrového čísla časopisu L&L nájdete vybrané články

Čítať ďalej »

Online seminár: Informačný systém lesného hospodárstva

pridané dňa:

Vážení členovia, Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozývajú záujemcov na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. Tematický seminár sa uskutoční dňa 22. 11. 2022 […]

Čítať ďalej »

Novelizácia zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »