LESNÍCKA BURZA
drevo - lesnícky materiál - služby

Vzdelávanie a informácie: Rozširovanie pozemkového spoločenstva

pridané dňa:

Vážení členovia, v sekcii „Len pre členov“ môžete v časti „Vzdelávacia a informačná činnosť“ nájsť v sekcii „Pozemkové spoločenstvá“ nový textový dokument, v ktorom MPaRV SR poskytuje stanovisko k možnosti rozširovania pozemkového spoločenstva (formou priberania nových LV v prípade). S pozdravom   Mgr. Martin Kvak Predseda ZVSaSLBBK

Čítať ďalej »

Mikroregionálne stretnutie členov: Severné Podpoľanie

pridané dňa:

Predseda ZVSaSLBBK zvoláva lokálnych členov ZVSaSLBBK (PS Hrochoť, PS Oravce, PS Dúbravica, PS Čačín, PS Čerín, PS Môlča, PS Lukavica, PS Sampor, PS Zolná a PS Hubník) na spoločné mikroregionálne stretnutie s nasledujúcimi náležitosťami: Miesto stretnutia: Malá sieň, Martinhold, Čerín 31, 974 01  Čerín. Čas stretnutia: 18:00, 08.06.2023. Program stretnutia: Príprava na Odborný seminár ZVSaSLBBK. […]

Čítať ďalej »

Pozvánka na odborný seminár k zákonu 97/2013 Z. z.

pridané dňa:

ZVSaSLBBK pozýva predsedov pozemkových spoločenstiev, členov výborov a dozorných rád pozem. spol., odborných lesných hospodárov pozem. spol. a iné zainteresované osoby do problematiky pozem. spol. na odborný seminár s aktuálnou problematikou: Termín konania: 09.06.2023; 09:00 – 15:30 (prezentácia od 08:30 – 09:00, po 11:30 2-x občerstvenie). Miesto konania: Veľká zasadacia miestnosť na 1. poschodí starej […]

Čítať ďalej »

SPK: Výzva na účasť na verejnom protestnom zhromaždení

pridané dňa:

Vážení členovia ZVSaSLBBK, na základe požiadania zo strany Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorej sme členom, o zaujatie stanoviska k predmetnej veci vám dávame do pozornosti Výzvu Slovenskej poľovníckej komory na účasť na verejnom protestnom zhromaždení, ktoré sa má konať dňa 18.05.2023 o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedená výzva v […]

Čítať ďalej »

Zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK

pridané dňa:

V zmysle ods. 1 čl. VI Stanov ZVSaSLBBK zvolávam na 13:30 hodinu dňa 30.03.2023 zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK, s miestom uskutočnenia: zasadacia miestnosť mestského úradu mesta Zvolen, a s nasledovným návrhom programu: Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti Združenia za rok 2022 a úlohy Združenia na rok 2023 Správa Dozornej rady […]

Čítať ďalej »

PRIPOMIENKA: Povinnosť pozem. spol. do konca januára 2023

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »

Koncoročný pozdrav

pridané dňa:

Vážení členovia, partneri a priatelia ZVSaSLBBK, ku blížiacemu sa koncu tohto roku môžem s ohľadom na našu vnútornú i vonkajšiu situáciu prehlásiť, že rok 2022 bol po obsahovej stránke pre naše združenie rokom významným. Vyššie uvedené slová si tu dovoľujem prehlásiť z dôvodu, že sa nám podarilo preukázať schopnosť sa všestranne zlepšovať: výzvy v podobe […]

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Z novembrového čísla časopisu L&L nájdete vybrané články

Čítať ďalej »

Online seminár: Informačný systém lesného hospodárstva

pridané dňa:

Vážení členovia, Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pozývajú záujemcov na online tematický seminár: Informačný systém lesného hospodárstva a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa. Tematický seminár sa uskutoční dňa 22. 11. 2022 […]

Čítať ďalej »

Novelizácia zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »