Komentáre

Pridané dňa: , napísal Ing.Bosák, člen predstavenstva ZVSaSLBBk

Problematika predkupného práva z pohľadu zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii podľa IV. časti – ODDLŽENIE, tzv. osobný bankrot.
Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach
týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na
účet dlžníka.
Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku konkurznej podstaty. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu
súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného
použitia zákona o dobrovoľných dražbách. Nehnuteľnosťou väčšej hodnoty sa rozumie
nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota presahuje
5 000 eur.
Navrhovateľ dražby je povinný označiť osoby, ktoré majú predkupné právo k predmetu dražby
alebo ktoré majú spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby. Oznámenie o dražbe uverejní
dražobník v registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby. Ak najnižšie podanie
presiahne 16 550 eur, uverejní dražobník oznámenie o dražbe v registri dražieb najmenej 30 dní
pred začatím dražby a v tomto prípade dražobník zverejní oznámenie o dražbe aj v Obchodnom
vestníku. V týchto lehotách zašle dražobník oznámenie o dražbe osobám, ktoré majú podľa
oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo alebo iné vecné právo
zapísané v katastri nehnuteľností, a tiež príslušnému okresnému úradu na vyznačenie poznámky. Ak
má niektorý z účastníkov dražby predkupné právo k predmetu dražby a ak to preukáže dražobníkovi
pred otvorením dražby, nie je tento účastník určeným prihodením viazaný; ak urobí podanie v
rovnakej výške ako najvyššie podanie, udelí licitátor príklep účastníkovi dražby oprávnenému z
predkupného práva.
Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty (súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000
eur) správca speňaží ako hnuteľnú vec. Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako
jeden alebo viac súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v
Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá
nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza má so súhlasom dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Vyhlásenie konkurzu, súpis majetku, ponukové konania, možno sledovať v Obchodnom vestníku:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx
Oznámenie o dražbe možno sledovať na stránke Notárskej komory SR:
https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Dobrovo
%C4%BEn%C3%A9dra%C5%BEby.aspx