Komentáre

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

Dobrý deň pani Kostovičová,

ospravedlňujem sa Vám, že moja odpoveď nebude kompletná, pretože moje poznatky do tejto oblasti až tak nesiahajú, no budem v priebehu mojej odpovedi upozorňovať na tú časť, o ktorej správnosti si nie som istý:

1.) Podľa § 8 ods. 2 a § 14 ods. 7 písm. d) zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. valné zhromaždenie rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia je preto potrebné predložiť návrh na odčlenenie časti, ktorú je mienené odčleniť pre užívanie ako pozemku pod stavbou, s tým, že prílohou k tomuto návrhu by mal byť vypracovaný geometrický plán, ktorého účelom vyhotovenia má byť rozdelenie pozemku. Týmto sa pre katastrálne konanie zaistí právoplatnosť prejavu vôle o rozdelenie pozemku. Tu si už ale nie som istý, o aký druh konania na katastrálnom úrade pôjde, a tak teraz idem len odhadovať (na katastrálnom úrade Vám ale pracovníci určite povedia):
2.) Následne by mal byť katastrálnemu úradu predložený návrh na rozdelenie/vyčlenenie pozemku (možno, že ale pôjde o štandardný „návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“), ktorého prílohou by malo byť hore-uvedené rozhodnutie valného zhromaždenia aj s príslušným geometrickým plánom (vychádzam z ustanovenia § 24 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/1995 Z. z., ktorým je Katastrálny zákon).
3.) (Tu sa už znovu vraciam do roviny väčšej názorovej istoty (pokiaľ sa ale v mojom chápaní veci nemýlim)) Po oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa druhej vety § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 táto časť prestáva byť spoločnou nehnuteľnosťou. Podľa hneď nasledujúcej vety zákona sa táto oddelená časť (zrejme) automaticky po jej oddelení stáva „súčasťou“ spoločenstva (ustanovuje to zákon a teda nie je potrebný dodatočný súhlas vlastníka) – stáva sa spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou pozemkového spoločenstva. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam nehnuteľností, by mal túto nehnuteľnosť do tohto zoznamu zapísať. Podľa druhej časti tretej vety § 8 ods. 2 ale vlastníci môžu rozhodnúť, že oddelená nehnuteľnosť sa nemá stať „súčasťou“ pozemkového spoločenstva. Teda po (alebo ešte pre istotu aj pred) nadobudnutím účinnosti rozhodnutia katastrálneho úradu je potrebné, aby vlastníci (nie ale valné zhromaždenie) rozhodli, že oddelená nehnuteľnosť sa nemá stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou (Postoj druhej strany, ktorou je pozemkové spoločenstvo, zákon vo svojej písanej podobe implicitne predpokladá za súhlasný so „začlenením“ do spoločenstva, a preto si vysvetľujem, že rozhodnutie spoločenstva o tom, aby sa oddelená časť stala alebo nestala spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou nie je zo strany spoločenstva požadované.).
4.) Po vysporiadaní týchto vzťahov je následne možné realizovať prevod vlastníckeho práva k oddelenému pozemku. Na tomto oddelenom pozemku by k danému momentu mali figurovať všetci dovtedajší spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti v rovnakom majetkovom podiely/pomere, v akom boli, respektíve sú na zostávajúcej spoločnej nehnuteľnosti (Napríklad, ak niekto mal 72/2500 na pôvodnej spoločnej nehnuteľnosti, tak by mal mať taký podiel aj na oddelenom pozemku.). Tu môže už nasledovať odkupovanie majetkových podielov od dotyčných vlastníkov na oddelenom pozemku. V prípade figurovania viacerých vlastníkov ale platí všeobecné ustanovenie o predkupnom práve podľa Občianskeho zákonníka (§ 602 až 606 s ohľadom na ustanovenie § 140). Postupným poprevádzaním vlastníctva na osobu, ktorá má v záujme disponovať výlučným vlastníctvom k pozemku na jeho užívanie pod stavbou, môže táto osoba v ideálnom prípade dosiahnuť vlastnícky podiel v 1/1 a mať tzv. „vysporiadaný pozemok“ pod stavbou.

Pridané dňa: , napísal US PS Babinec, Kostovičová

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o vysvetlenie postupu odčlenenia pozemku patriaceho do spoločnej nehnuteľnosti, ak je táto nehnuteľnosť už v katastrálnej mape zakreslená ako zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce a stojí na nej nehnuteľnosť s prideleným súpisným číslo. Majiteľ nehnuteľnosti by chcel usporiadať pozemok a kúpiť ho od Urbariálnej spoločnosti. Prosím o vysvetlenie ako majú obe strany postupovať pri predaji a kúpe. Vopred ďakujem za ochotu a čas venovaný odpovedi.

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

V zmysle úvodnej časti správy od pána Ing. Galgoňa sa ospravedlňujem za nesprávne uvedenie informácie z mojej strany v správe z 11.02.: § 11 ods. 1 ustanovuje, že SPF môže prevádzať len pozemky vo vlastníctve štátu, teda podiely podľa § 10 ods. 1, teda ako správne poukazuje a opravuje Ing. Galgoň.

V nadväznosti na ďalšie časti správy Ing. Galgoňa pre rozvitie pridávam moje chápanie uplatňovania § 11 ods. 7: V porovnaní s odkupovaním podielov od súkromného vlastníka môže skutočne dôjsť k zvýšeniu nákladov spojených s kúpou, pretože tu zákon vylučuje prípadné zdieľanie alebo plné znášanie nákladov Fondom, ako predávajúcim (v prípade, ak nie je predávajúcim SPF ale súkromný vlastník, tak je možné sa s ním dohodnúť na zdieľaní alebo samostatnom znášaní niektorých z nákladov uvedených v § 11 ods. 7, čo v prípade SPF tento zákon ustanovením § 11 ods. 7 vylučuje).

Okrem kupovania vlastníckych podielov spoločenstvom na mená ostatných spoluvlastníkov (spoločensko kúpi a vlastnícky podiel prechádza na ostatných členov) jestvuje aj možnosť, na ktorú poukazuje Ing. Galgoň, teda kupovanie podielov na spoločenstvo, kde sa spoločenstvo stáva vlastníkom týchto podielov a tým aj členom samo v sebe. V zmysle poslednej vety § 16 ods. 4 na podpisovanie písomnej formy právneho úkonu, ktorý robí výbor, postačuje len podpis predsedu pozemkového spoločenstva.

Poznámka: V mojej pôvodnej správe z 11.02. chybu, ktorú spomínam tu, vyššie, upravujem, aby nepôsobila zavádzajúco. Ostatné časti tej správy pre jasnosť upresňujem. Úpravu pre dohľadateľnosť a rozlíšiteľnosť vykonávam hrubým písmom.

Pridané dňa: , napísal Rudolf Galgon, Polomka

SPF nemôže predať podiely s ktorými nakladá. Môže predať iba podiely, ktoré spravuje, teda sú vo vlastníctve štátu podľa §-u 10, odseku 1.
Kúpu od SPF blokuje § 11, odsek 7 : Náklady spojené s určením hodnoty atď. .. znáša nadobúdateľ. Radšej kúpiť za cenu dohodou od členov spoločenstva.
Novela zákona dovoľuje kúpiť podiel aj na spoločenstvo. Teda kupujúcim je pozemkové sppoločenstvo, ak tak rozhodne uznesením valné zhromaždenie a poverí podpisom zmluvy predsedu a jedného člena výboru. Kupujúcim teda nie sú podielnici. Preto je nezmysel rozpisovať kúpený podiel na členov. Vlastníkom podielu bude pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci SN pomerne podľa veľkosti podielov. A to bez nesprávneho usmernenia o prepočítavaní podielov na nezmyselné desatiny,stotiny a tisíciny za desatinnou čiarkou.

Pridané dňa: , napísal Pavel Tuhársky

Ďakujem pekne

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

Dobrý deň pán podpredseda Tuhársky,

moje vnímanie a chápanie (ktoré si nedovolím povedať, že je dokonalé) tejto záležitosti je nasledujúce:

V prípade predaja podielov, ktoré spravuje SPF podľa § 10 ods. 1, sa postupuje podľa § 11 zákona č. 97/2013. Podiely, s ktorými SPF nakladá podľa § 10 ods. 2, SPF nemá v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. kompetenciu predať. Pokiaľ pozemkové spoločenstvo odkúpi podiely spravované podľa § 10 ods. 1 alebo podiely od iného člena spoločenstva na mená ostatných spoluvlastníkov, tak v zmysle § 9 ods. 10 sa nadobúdateľmi prevádzaného podielu stávajú všetci títo ostatní spoluvlastníci, čo značí, že aj mŕtvi vlastníci. Mŕtveho vlastníka bude pri kúpe z titulu poverenia podľa § 14 ods. 7 písm. e) v zmysle § 9 ods. 10, § 11 ods. 3 a § 16 ods. 2 písm. d) zastupovať spoločenstvo prostredníctvom výboru, resp. s ohľadom na ustanovenie druhej vety § 16 ods. 4 predseda spoločenstva (na podklade rozhodnutí výboru), ak zo zmluvy alebo stanov nevyplýva niečo iné. Na kúpnej zmluve teda budú na strane kupujúcich figurovať členovia spoločenstva.

V prípade potreby či už bližšej špecifikácie uplatňovania príslušných zákonných ustanovení alebo aj ich širšieho ponímania ostávam naďalej k dispozícii.

Pridané dňa: , napísal Pavel Tuhársky

Prosím Vás o odpoveď k problematike praktického uplatnenia par.9 odst.10 zákona 110/2018. v praxi,keď vlastníkmi výborom kúpeného podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.V našom prípade máme veľa podielnikov ktorí sú mŕtvi a ich podiel kvôli neúplným údajom spravuje SPF.Neviem či mŕtvy dedič je spôsobilý nadobúdať majetok a kto b y ho pri kúpe mal zastupovať Otázku, vzhľadom na rozdrobené podiely a nezáujem o členstvo v urbáre považujem za dôležitú.

S úctou Pavel Tuhársky podpredseda US Jedlina Banisko

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

Rado sa stalo. Prosím ale, aby ste prípadne sledovali môj predchádzajúci príspevok, nakoľko som ho aktualizoval o nové zistenia. Ešte ale komunikujem s príslušnými inštitúciami o riadnom zadefinovaní známeho a neznámeho vlastníka, a to hlavne s ohľadom na prípad, ak absentuje meno alebo dátum narodenia vlastníka, ale miesto trvalého pobytu je evidované, a tak niektoré veci ešte možno následne upresním (v texte ich zvýrazním osobitným spôsobom, aby ste ich mohli odlíšiť od predošlej verzie a jednoduchšie vyhľadať).

Pridané dňa: , napísal Mgr. Miloš Lichý

Ďakujem veľmi pekne za odpovede na moje otázky.

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

AKTUALIZOVANÉ: 25.07.2018

POZNÁMKA: Príspevok bol upravený na základe hlbšieho preskúmania veci. Upravené časti príspevku sú zvýraznené hrubo. Momentálne ešte očakávam stanovisko od Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ohľadom kritérií posudzovania neznámych vlastníkov podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 180/1995 Z. z., pokiaľ bude potrebné poznať ich jasné postavenie v prípade, ak v KN absentuje zápis SPF alebo správcu.

Dobrý deň pán magister Lichý,

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a využitie diskusného fóra. Rád sa pokúsim poskytnúť Vám k tejto veci moje chápanie a výklad. Musím ale už na úvod upozorniť na to, že sa v tejto oblasti nepovažujem až za takého odborníka, aby som si dovolil moje stanoviská prezentovať ako v plnej miere spoľahlivé, a preto ich, prosím Vás, prijímajte s týmto ohľadom a odporúčam ich po prípade skonfrontovať v konzultácii aj s niekým iným, komu dôverujete.

Dovolím si začať od Vašej neskoršej správy, pretože to asi bude poriadnejšie:

V prvom rade ma mrzí, ak ste sa spoliehali na väčšiu promptnosť odpovede, ktorá možno neprišla v potrebnom čase – minimálne v rovnaký deň – a tak z dôvodu nereagovania na Vašu prvú správu ste boli nútení si to zisťovať samostatne, no z dôvodu pracovnej vyťaženosti som si nanešťastie nemohol dovoliť k tomuto pristúpiť skôr, a to aj s ohľadom na to, že mi bol Váš príspevok daný do pozornosti až včera.

Dovolím si teraz prejsť k predmetu veci: Máte pravdu, že je pri uplatňovaní ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p. potrebné brať ohľad na aktuálny zápis v KN, nakoľko ten je pre identifikáciu existencie vlastníckeho práva pre nás, pozemkové spoločenstvá, smerodajný. K Vášmu následnému konštatovaniu o akomkoľvek vlastníkovi ale musím uviesť, že postup podľa uvedeného ustanovenia zákona sa uplatňuje len v prípade, ak ide o neznámeho vlastníka.
Pojmy známy, neznámy a nezistený predstavujú nasledovné:
a) Známy: O vlastníkovi je v KN vedené meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.
b) Neznámy (podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 180/1995): Ide o vlastníka, ktorý je v zmysle Metodického návodu na spracovanie ROEP, ktorý vydalo MPaRV SR a ÚGKK SR v roku 2006, definovaný ako taký, ktorému „nesvedčí zápis v pozemkovej knihe, na LV alebo inej listine, a nedá sa zistiť ani prešetrovaním v obci alebo z iných dokladov“. V tomto prípade sa na takéhoto vlastníka vzťahuje § 13 zákona č. 180/1995 a teda jeho podiely spravuje SPF alebo správca.
c) Neznámy (podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013): Ide o vlastníka, ktorý je známy ale je zomretý.
d) Nezistený: Ide o vlastníkov podľa § 8 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 180/1995 Z. z.

K tomuto a na záver k tejto Vašej neskoršej správe Vám prinajmenšom za seba ďakujem za upozornenie a poukázanie na možný výskyt hromadného zápisu správy SPF alebo správcu.

V nasledujúcej časti prechádzam k obsahu Vášho prvého príspevku z 18.07.2018, k čomu uvádzam nasledujúce (možno v niektorých vyjadreniach sa už budem s ohľadom na vyššie uvedené stanovisko opakovať, ale pre lepšiu konzistenciu odpovedí s Vašimi otázkami a aj myšlienkového prepojenia budem rád odpovedať aj odznova):

K Vašej otázke č. 1:
Za vlastníka podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z., ktorý nie je známy, sa považuje osoba, u ktorej v zmysle dôvodovej správy k zákonu č. 110/2018 Z. z. „Nejde […] o podiely nezistených vlastníkov [§ 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z.], ide tu o podiely po zomrelom poručiteľovi, ktorý bol zisteným a známy vlastníkom, avšak dedičské konanie je z rôznych dôvodov zdĺhavé a s podielmi nemá kto nakladať, kým nie je právoplatne určený dedič.“ Na základe tohto chápania vo Vami uvádzanom prípade podľa:
– Písm. a) ide o neznámeho vlastníka podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z., nakoľko je známe jeho meno (vychádzam z toho, že ste neuviedli frázu „len dátum narodenia, dátum úmrtia…“, a teda že vieme, o koho menovite ako vlastníka ide), dátum narodenia, dátum úmrtia a miesto trvalého pobytu, ale v prípade, ak by už na LV absentoval údaj o jeho mene, tak podľa praktík SPF ide o vlastníka, nad ktorého podielmi SPF preberá správu podľa § 13 zákona č. 180/1995 Z. z., pretože podľa vyjadrení zo strany SPF nastupuje SPF aj v prípade, ak na LV chýba ktorýkoľvek z troch zverejňovaných identifikátorov (meno/názov, dátum narodenia/IČO, miesto trvalého pobytu/sídlo);
– písm. b) nejde o neznámeho vlastníka podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z, nakoľko už tento spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 180/1995 Z. z., a teda s jeho podielmi nakladá SPF podľa § 13 toho istého zákona;
– písm. c) nejde o neznámeho vlastníka podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z., pretože podľa vyjadrení zo strany SPF nastupuje SPF aj v prípade, ak na LV chýba ktorýkoľvek z troch zverejňovaných identifikátorov (meno/názov, dátum narodenia/IČO, miesto trvalého pobytu/sídlo);
– písm. d) nejde o neznámeho vlastníka podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z. z, nakoľko už tento podľa vyjadrení SPF spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 180/1995 Z. z., a teda s jeho „podielmi“ nakladá SPF podľa § 13 toho istého zákona.

K Vašej otázke č. 2:
Pokiaľ zomretý vlastník podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 je známy (s ohľadom na úvodné vyjadrenie k Vašej otázke č. 1 ide o osobu, ktorá je známa (v KN je vedené meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu), len je zomretá a jeho podiel nespravuje alebo s ním nenakladá SPF alebo správca) tak sa v jeho prípade toto ustanovenie uplatňuje. Pri rozhodovaní valného zhromaždenia sa teda jeho hlas nezohľadňuje.

K Vašej otázke č. 3:
S ohľadom na odpovede k Vašej otázke č. 1 a 2 sa v tomto prípade, ak je v KN uvedený dátum narodenia, dátum úmrtia a posledné trvalé bydlisko, ale absentuje údaj o mene, tak na základe praktík SPF a správcu nastupuje do správy a nakladaní s podielmi takéhoto člena SPF alebo správca podľa § 13 zákona č. 180/1995.

K Vašej otázke č. 4:

S ohľadom na novo-zistené skutočnosti uvedené v odpovediach k Vašej otázke č. 1 tu dopĺňam, že v prípade členenia tejto Vašej otázky ide s ohľadom na § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 ako v prípade podľa písm. a), tak aj v prípade podľa písm. b) o tú istú osobu, pretože osoba, ktorá:
– podľa písm. a) nie je známa a ktorej podiely nespravuje a s ktorými nenakladá SPF a ani správca je člen pozemkového spoločenstva, ktorí je len umretý ale je známy (v KN je evidované jeho meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, inak by v zmysle odpovedí vyššie nastupoval SPF alebo správca),
– podľa písm. b) je známa, ale zomretá, je tá istá osoba, ako podľa predošlej odrážky.
Z uvedeného dôvodu zlučujem odpoveď na Vaše otázky podľa písm. a) a b):

Každý člen pozemkového spoločenstva má právo na podiel na zisku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva na základe prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona č. 97/2013. Keďže ide len o osobu, ktorá je podľa § 15 ods. 3 zákona č. 97/2013 zomretá ale v KN je evidované jej meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, tak podiel na zisku a majetku podľa § 20 ods. 1 zákona č. 97/2013 tejto osobe naďalej patrí, iba si ho ona nemôže prevziať. Na právo na podiel na zisku a majetku sa ale vzťahuje ustanovenie § 100 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. kde je uvedené, že majetkové právo sa premlčuje, ak sa nevykonalo v dobe podľa § 101 toho istého zákona, čiže v trojročnej dobe plynúcej odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. V prípade práva člena pozemkového spoločenstva na podiel na zisku toto právo je uplatniteľné – a teda sa premlčacia lehota počíta – odo dňa, v ktorom valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 14 ods. 7 písm. h) zákona č. 97/2013. Z uvedeného vyplýva, že ste povinní v pozemkovom spoločenstve neprevziaty podiel uchovávať po dobu troch rokov. Nakoľko si ale táto osoba toto právo nemôže z dôvodu smrti uplatniť, tak uplatnenia práva sa môžu domáhať jej dediči, nakoľko predmetom dedenia je s ohľadom na § 579 ods. 2 zákona č. 40/1964 aj tento druh pohľadávky – vidím to tak z dôvodu, že toto právo na výplatu podielu na zisku priznáva zákon č. 97/2013 a v ňom nie je nikde výslovne uvedené, že bude viazané len na konkrétnu osobu zomretého člena, napr. len na Martina Kvaka, ale na vlastníka, ktorý je členom, nech je ním v danom momente ktokoľvek, a ktorý len v danom momente disponuje príslušnými členskými právami a povinnosťami. Pokiaľ si ale oprávnená osoba (ten, kto zdedil túto pohľadávku) toto právo neuplatní, tak sa právo na zisk a majetok, o ktorom bolo rozhodnuté, že má byť prerozdelený, premlčuje (zaniká) a tento podiel prepadá v prospech pozemkového spoločenstva.

Toľko momentálne z mojej strany. Dúfam, že Vám, no ale aj širšiemu kruhu v rámci nášho Združenia, bola táto diskusia prinajmenšom podnetom k zamysleniu. Na záver Vám ešte raz ďakujem, znovu upozorňujem na možnú omylnosť v mojich vyjadreniach, a v prípade ďalších otázok alebo akýchkoľvek potrieb v týchto našich veciach ostávame k dispozícii.