Komentáre

Pridané dňa: , napísal Rudolf Galgon, Polomka

SPF nemôže predať podiely s ktorými nakladá. Môže predať iba podiely, ktoré spravuje, teda sú vo vlastníctve štátu podľa §-u 10, odseku 1.
Kúpu od SPF blokuje § 11, odsek 7 : Náklady spojené s určením hodnoty atď. .. znáša nadobúdateľ. Radšej kúpiť za cenu dohodou od členov spoločenstva.
Novela zákona dovoľuje kúpiť podiel aj na spoločenstvo. Teda kupujúcim je pozemkové sppoločenstvo, ak tak rozhodne uznesením valné zhromaždenie a poverí podpisom zmluvy predsedu a jedného člena výboru. Kupujúcim teda nie sú podielnici. Preto je nezmysel rozpisovať kúpený podiel na členov. Vlastníkom podielu bude pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci SN pomerne podľa veľkosti podielov. A to bez nesprávneho usmernenia o prepočítavaní podielov na nezmyselné desatiny,stotiny a tisíciny za desatinnou čiarkou.

Pridané dňa: , napísal Pavel Tuhársky

Ďakujem pekne

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

Dobrý deň pán podpredseda Tuhársky,

moje vnímanie a chápanie (ktoré si nedovolím povedať, že je dokonalé) tejto záležitosti je nasledujúce:

V prípade predaja podielov osoby, s ktorej podielmi nakladá SPF v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p., SPF túto osobu zastupuje. Postupuje sa tu podľa § 11 zákona č. 97/2013. Pokiaľ pozemkové spoločenstvo od SPF odkúpi podiely na mená ostatných spoluvlastníkov, tak v zmysle § 9 ods. 10 sa nadobúdateľmi prevádzaného podielu stávajú všetci títo ostatní spoluvlastníci, čo značí, že aj mŕtvi vlastníci. Mŕtveho vlastníka bude pri kúpe z titulu poverenia podľa § 14 ods. 7 písm. e) v zmysle § 9 ods. 10, § 11 ods. 3 a § 16 ods. 2 písm. d) zastupovať výbor, resp. s ohľadom na ustanovenie druhej vety § 16 ods. 4 predseda spoločenstva (na podklade rozhodnutí výboru), ak zo zmluvy alebo stanov nevyplýva niečo iné.

V prípade potreby či už bližšej špecifikácie uplatňovania príslušných zákonných ustanovení alebo aj ich širšieho ponímania ostávam naďalej k dispozícii.

Pridané dňa: , napísal Pavel Tuhársky

Prosím Vás o odpoveď k problematike praktického uplatnenia par.9 odst.10 zákona 110/2018. v praxi,keď vlastníkmi výborom kúpeného podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.V našom prípade máme veľa podielnikov ktorí sú mŕtvi a ich podiel kvôli neúplným údajom spravuje SPF.Neviem či mŕtvy dedič je spôsobilý nadobúdať majetok a kto b y ho pri kúpe mal zastupovať Otázku, vzhľadom na rozdrobené podiely a nezáujem o členstvo v urbáre považujem za dôležitú.

S úctou Pavel Tuhársky podpredseda US Jedlina Banisko

Pridané dňa: , napísal Mgr. Martin Kvak - predseda ZVSaSLBBK

Rado sa stalo. Prosím ale, aby ste prípadne sledovali môj predchádzajúci príspevok, nakoľko som ho aktualizoval o nové zistenia. Ešte ale komunikujem s príslušnými inštitúciami o riadnom zadefinovaní známeho a neznámeho vlastníka, a to hlavne s ohľadom na prípad, ak absentuje meno alebo dátum narodenia vlastníka, ale miesto trvalého pobytu je evidované, a tak niektoré veci ešte možno následne upresním (v texte ich zvýrazním osobitným spôsobom, aby ste ich mohli odlíšiť od predošlej verzie a jednoduchšie vyhľadať).

Pridané dňa: , napísal Mgr. Miloš Lichý

Ďakujem veľmi pekne za odpovede na moje otázky.