Oznámenie o zverejnení výzvy

pridané dňa:

Dávame do pozornosti Oznámenie o zverejnení výzvy č. 40/PRV/2019 pre

podopatrenie 8.6.  Môžete si ju pozrieť  tu: vyzva-na-opatrenie-8-6 (7)

Výzva je otvorená do 13.09.2019.
PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory
/ PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.6 Výzvu č.
40/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov
Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a
spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Uzavretá výzva, platná do 13.9.2019 Podávanie a prijímanie ŽoNFP od
19.8.2019 – 13.9.2019.
Viac informácií na stránke www.apa.sk