O združení

Po roku 1990 sa aj v Banskobystrickom kraji začali o svoje lesy zaujímať aj  neštátni vlastníci lesov. Išlo predovšetkým o lesy podielových spoluvlastníkov (Urbariáty a pod.), ale tiež obecné lesy a súkromné (rodinné) lesy. Vlastníci neštátnych lesov sa pri reprivatizácii lesov stretávali s množstvom administratívnych, právnych a iných problémov. Preto vznikali aj myšlienky združiť sily a pomáhať členom hlavne pomocou vzdelávania.

Jedno z prvých združení neštátnych lesov vzniklo na valnom zhromaždení spoločenstiev a súkromných vlastníkov 30. novembra 1991 vo Zvolene pod názvom Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov zvolensko – hontianskeho regiónu. Valné zhromaždenie konané 20. novembra 1993 schválilo zmenu názvu na Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstevných a obecných lesov pohronsko – novohradského regiónu, no a valné zhromaždenie konané 27. apríla 2002 sa uznieslo na súčasnom názve: Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja. Obecné a mestské lesy si založili samostatné združenie.

Sídlo nášho Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja je v budove Vysokoškolského lesníckeho podniku TU vo Zvolene – Študentská 20, 960 01 Zvolen, telefón 045/5479176, e-mail:  zvssl.zv@gmail.com.

Ciele a úlohy Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja sú určené v jeho Stanovách zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR 11.6.2002 pod číslom: VVS/1-900/90-9425-1. Ide najmä o poradensko – konzultačnú, právnu, odbornú a servisnú pomoc svojim členom. V stanovách Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja sú, okrem iného, uvedené aj práva a povinnosti členov.

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja zabezpečuje odborné semináre a literatúru z aktuálnej problematiky v oblasti lesníctva, poľovníctva, životného prostredia týkajúcej sa najmä právnych predpisov v uvedených oblastiach a v pozemkovej držbe.

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja je členom Rady Združení neštátnych lesov Slovenska.