Informácie pre členov Združenia

pridané dňa:

Aktuálne informácie pre členov Združenia týkajúce sa dotácií a vyplácania podielov a nájomného pre SPF a správcu.

V časti webových stránok Len pre členov -> tematická oblasť Vzdelávanie a informácie môžete nájsť novo-zriadenú sekciu (môžete ju na tom mieste nájsť v spodnej časti/ako posledný „článok“), ktorá sa bude zaoberať pomocnými informáciami ohľadom finančných podpôr pre pozemkové spoločenstvá, vlastníkov a iných obhospodarovateľov lesa.

Informácie tejto novej sekcie sú len doplnkové a informatívne zo strany administratívy Združenia. Všetky hlavné odkazy môžete vždy nájsť v spodnej časti našich webových stránok (Odporúčané odkazy), ktorých prostredníctvom sa môžete dostať na konkrétne inštitúcie poskytujúce finančnú alebo prípadne inú formu pomoci pre Vašu činnosť.

Ako ďalšie môžete v časti webových stránok Len pre členov -> tematická oblasť Vzdelávanie a informácie v sekcii Pozemkové spoločenstvá nájsť informatívne zhrnutie problematiky konania voči SPF alebo správcovi vo veci výplaty podielov na zisku a majetku alebo výplaty nájomného z perspektívy zákona č. 97/2013 Z. z. v z. n. p.